Άνεργες γυναίκες: Επιδοτούνται με 100% για να δημιουργήσουν επιχείρηση – Τι προβλέπει το πρόγραμμα

 

ginaikia

Χρηματοδότηση 100% για να γίνουν γυναικείες εταιρείες παρέχει το νέο πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» 100% επιδοτήσεις για γυναικείες επιχειρήσεις, το οποίο ξεκινά το Μάρτιο

Μάλιστα, χρηματοδοτούνται ενοίκια, ασφαλιστικές εισφορές αλλά και νέες θέσεις εργασίας για άνεργες, σε επίσχεση και άλλες κατηγορίες γυναικών με χαμηλά εισοδήματα.

Το πρόγραμμα ξεκινά την 01/03/2013 και θα είναι ανοικτό έως 29/03/2013. Η επένδυση (μόνο για υπό σύσταση επιχειρήσεις) μπορεί να έχει προϋπολογισμό από 10.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ και χρηματοδοτείται κατά 100%.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι γυναίκες 18-64 ετών άνεργες ή απειλούμενες από ανεργία που προσδιορίζονται ως εξής:

• έχουν την ιδιότητα της ανέργου, ή

• έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία και βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας, ή

• έχουν κλείσει την ατομική ή προσωπική τους επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία, δεν ασκούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ή

• απειλούνται από ανεργία, π.χ. εργαζόμενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας ή έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας κλπ.

• αυτοαπασχολούμενες ασφαλισμένες σε οικείους ασφαλιστικούς φορείς με εισόδημα χαμηλότερο από το εισοδηματικό όριο φτώχειας, όπως αυτό ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.

Από τις παραπάνω περιπτώσεις εξαιρούνται απολυμένες γυναίκες, των οποίων η σύμβαση καταγγέλθηκε από υπαιτιότητά τους, καθώς και απολυμένες, των οποίων ο εργοδότης είναι σύζυγος ή συγγενής Α’ βαθμού, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απολύθηκαν λόγω διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης.

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος είναι 40.000.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Ελληνικό ∆ημόσιο. Ενισχύονται δύο υποδράσεις:

ΥΠΟ∆ΡΑΣΗ 1 Ολοκληρωµένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για γυναίκες 18-35 ετών.

ΥΠΟ∆ΡΑΣΗ 2 Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για γυναίκες 36-64 ετών.

Τι χρηματοδοτείται:

Επιλέξιμες δαπάνες των επιχειρηματικών σχεδίων στο πλαίσιο του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης (ενοίκια, λογαριασμοί ∆ΕΚΟ, δαπάνες ίδρυσης, δαπάνες παροχής υπηρεσιών νομικής και λογιστικής υποστήριξης, έξοδα προβολής κλπ.).

• Ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηματία (στον κύριο φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης).

• ∆απάνη παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου.

• ∆απάνες για την παροχή υπηρεσιών mentoring / coaching από συμβούλους µε σκοπό την υποστήριξη των ωφελούμενων στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής ιδέας και την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου για διάστηµα έξι (6) μηνών από την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

• ∆απάνες κατάρτισης του δικαιούχου επιχειρηµατία ή / και του νεοπροσλαμβανόµενου (ανέργου / άνεργης ή απειλούµενου / -ης από ανεργία) σε πιστοποιηµένο φορέα επαγγελµατικής κατάρτισης.

• Ετήσιο µισθολογικό κόστος (συµπεριλαµβανοµένων των ασφαλιστικών εισφορών) που θα προκύψει από τη δηµιουργία νέας θέσης εργασίας.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν µε τον ΕΦΕΠΑΕ και τους εταίρους του στα τηλέφωνα 210-6985210 και το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ στο τηλ. 8011136300.