Άτοκα δάνεια για επιχειρήσεις σε νησιά – Όλοι οι όροι

Τους όρους παροχής των άτοκων δανείων για επιχειρηματίες σε νησιά περιλαμβάνει η προκήρυξη του υπουργείου Ανάπτυξης προς τις τράπεζες που καλούνται έως τις 20 Μαΐου να δηλώσουν συμμετοχή  για το ΤΕΠΙΧ‐ Νησιωτική Επιχειρηματικότητα. Το πρόγραμμα δανειοδότησης τουριστικών επιχειρήσεων σε νησιά ανακοινώθηκε προ ημερών από τον υπουργό Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκη και πλέον ο στόχος είναι να ξεκινήσει η δανειοδότηση το συντομότερο δυνατό.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και απευθύνεται σε επιχειρηματίες  των νησιών, που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού προκειμένου «να προβούν στις αναγκαίες για την προετοιμασία τους, ενόψει της επερχόμενης θερινής τουριστικής περιόδου, επενδυτικές δαπάνες μικρής κλίμακας ή και δαπάνες συντήρησης των εγκαταστάσεων ή  δαπάνες προμήθειας πρώτων υλών ή σε κάθε είδους άλλες δαπάνες συνδεόμενες με την προετοιμασία ή ανάπτυξη της δραστηριότητάς τους» όπως αναφέρεται στην προκήρυξη.

Τα χαρακτηριστικά των δανείων:

* Τα δάνεια θα είναι επενδυτικού σκοπού αλλά , μπορεί να είναι και κεφάλαια κίνησης.
*  Τα δάνεια θα καλύπτουν έως και το 70% των δαπανών, ενώ το υπόλοιπο θα το εισφέρει υποχρεωτικά η επιχείρηση πριν την εκταμίευση.
* Το επιτόκιο του δανείου θα είναι σταθερό, ενώ για τις επιχειρήσεις με έδρα σε νήσους με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων θα δίδεται πλήρης επιδότηση επιτοκίου. Η πλήρης επιδότηση επιτοκίου ισχύει και για επιχειρήσεις των οποίων οι επενδύσεις θα λάβουν χώρα σε νήσο της Ελληνικής Επικράτειας με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.
* Το ύψος δανείου μπορεί να είναι από 10.000 ευρώ και έως 30.000 ευρώ. Κάθε επιχείρηση έχει δικαίωμα μίας μόνο έγκρισης για δάνειο από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ. Δηλαδή κάθε επιχείρηση δύναται να λάβει ένα δάνειο συνολικού ύψους έως τις  30.000 ευρώ.
* Η διάρκεια των δανείων θα είναι έως 4 έτη, με δόσεις που θα συμφωνούνται με την Τράπεζα και εκτοκιστική περίοδο την 30/6και& 31/12 εκάστου έτους.
*  Εντάσσονται συγκεκριμένοι επιλέξιμοι κωδικοί δραστηριότητας ΚΑΔ επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού.
* Ο δανειολήπτης δεν θα επιβαρύνεται με έξοδα διαχείρισης φακέλου.

* Κάθε επιλέξιμη επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε οποιαδήποτε από τις επιλέξιμες δραστηριότητες (ΚΑΔ) μπορεί να πραγματοποιήσει επενδυτικό/επιχειρηματικό σχέδιο με προϋπολογισμό μεγαλύτερο από αυτό που καθορίζεται με το ως άνω όριο για την αίτηση για δανειοδότηση. Στην περίπτωση αυτή οι υπερβάλλουσες δαπάνες της επενδυτικής πρότασης δεν θα χρηματοδοτούνται.
* Θα λαμβάνεται ως εξασφάλιση προσωπική εγγύηση τρίτου προσώπου στο 100% του δανείου.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Θα  ενισχύονται υφιστάμενες (μια τουλάχιστον κλεισμένη διαχειριστική χρήση), νέες και υπό σύσταση πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (έως 50 εργαζόμενους) οι οποίες:
* έχουν έδρα μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας.
* για κεφάλαια κίνησης, έχουν έδρα μόνο σε νησιά της χώρας μας.
*  για επιχειρηματικά σχέδια (επενδύσεις), έχουν έδρα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, των οποίων ωστόσο οι αιτούμενες δαπάνες θα λάβουν χώρα σε νησιωτική περιοχή της χώρας.
* έχουν λάβει άλλο εγγυημένο από την ΕΤΕΑΝ δάνειο και δεν εμφανίζουν κατά την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης από την ΕΤΕΑΝ ληξιπρόθεσμες οφειλές στην αποπληρωμή του δανείου αυτού.
* έχουν λάβει δάνειο ή εγγύηση σε δάνειο από Ταμεία Δανειοδοτήσεων ή Ταμεία Εγγυήσεων που διαχειρίζεται η ΕΤΕΑΝ ΑΕ και δεν εμφανίζουν κατά την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης από την ΕΤΕΑΝ ληξιπρόθεσμες οφειλές.
* έχουν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα κατά την εκταμίευση του δανείου.
* Διαθέτουν επιλέξιμο κωδικό δραστηριότητας, όπως αυτοί θα οριστικοποιηθούν από το αρμόδιο Υπουργείο και θα αναφέρονται σε σχετική πρόσκληση προς τις επιχειρήσεις.

Επιλέξιμες Δαπάνες

• Δημιουργία‐ Διαμόρφωση ‐ ανακαίνιση ‐ αναπαλαίωση σε κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο
• Μηχανήματα και Εξοπλισμός,
• Δικαιώματα Τεχνογνωσίας,
• Λογισμικό,
• Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας,
• Προβολή ‐ Προώθηση,

• Λειτουργικές δαπάνες (π.χ. ενοίκια ‐μη συμπεριλαμβανομένων ενοικίων χρηματοδοτικής μίσθωσης‐, έξοδα μισθοδοσίας, αμοιβές τρίτων, κόστος πρώτων υλών & αγοράς εμπορευμάτων).

Ως επιλέξιμη δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός. Το δάνειο θα εκταμιεύεται από την Τράπεζα απευθείας προς εξόφληση σε λογαριασμούς των προμηθευτών, λογαριασμού μισθοδοσίας τέλεσης εργασιών, παροχής υπηρεσιών κ.λπ.

Η επιλεξιμότητα ανεξόφλητων δαπανών άρχεται από 21/2/2013 και εντεύθεν. Μη επιλέξιμες θεωρούνται:
• Οι δαπάνες που εξαιρεί ο Κανονισμός ΕΚ 1998/2006 πχ. κάποιες ναυπηγικές ή αγροτικές δραστηριότητες.
• Ο ΦΠΑ των επιλέξιμων δαπανών.

Στην προκήρυξη αναφέρεται ότι καλούνται τα ενδιαφερόμενα Πιστωτικά Ιδρύματα, που πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που τίθενται με την παρούσα πρόσκληση, να καταθέσουν την προσφορά τους για διαμεσολάβηση ‐ συνεργασία με τα Πιστωτικά Ιδρύματα για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών (σχετικές με τη διαδικασία παραλαβής αιτήσεων, χορήγησης δανείων, παρακολούθησης δανείων και καταγγελίας δανείων) προκειμένου (οι τελευταίες) να χορηγήσουν κατ΄ εντολή της και με τα διαθέσιμα του λογαριασμού του ΤΕΠΙΧ‐ Νησιωτική Επιχειρηματικότητα, που διαχειρίζεται η ΕΤΕΑΝ ΑΕ, δάνεια άτοκα ή πολύ χαμηλού επιτοκίου.

Το συνολικό διαθέσιμο προς χορήγηση δανείων ποσό ανέρχεται, στην παρούσα φάση, στα 80 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας. Ως προθεσμία υποβολής της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ορίζεται η 20/5/2013. Ορίζεται  διαχειριστικό κόστος – αμοιβή τραπεζών από 250 έως 350 ευρώ ετησίως για όλη τη διάρκεια του δανείου, εφόσον αυτό δεν έχει καταγγελθεί.

Τι θα κάνουν οι τράπεζες

• Ενημέρωση των ενδιαφερόμενων υποψήφιων δανειοληπτών για τη Δράση από τα καταστήματα των συνεργαζόμενων Τραπεζών.
• Υποδοχή αιτήματος επιχείρησης (κατάθεση αίτησης/επιχειρηματικού σχεδίου. Η αίτηση και το σχέδιο του επιχειρηματικού σχεδίου θα δοθεί από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ).
• Έλεγχοι επιλεξιμότητας. Επιχείρηση που δεν πληροί τα κριτήρια δεν περνά στο επόμενο στάδιο διαδικασίας. Ωστόσο απαιτείται η τήρηση αρχείου απορρίψεων, ενημέρωση της απορριπτόμενης επιχείρησης.
• Ενημέρωση της επιχείρησης για την έγκριση με αποδεδειγμένη ημερομηνία και πρόσκληση για υπογραφή δανειακή σύμβασης.
• Έλεγχος ότι τα κεφάλαια της επιχείρησης έχουν κατατεθεί. Παραλαβή και έλεγχος παραστατικών δαπανών (100% του επιχειρηματικού σχεδίου) και σφράγιση για την χρηματοδότηση σε ποσοστό (μέχρι 70%, αναλόγως του εγκεκριμένου ποσού δανείου από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ).

• Εκταμίευση του δανείου εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση στην επιχείρηση της έγκρισης της ΕΤΕΑΝ. Εκταμίευση με εξόφληση προμηθευτών, εργαζόμενων κ.λπ.
• Παρακολούθηση δανείου, είσπραξη τόκων (όπου έχουν επιτόκιο), είσπραξη δόσεων κεφαλαίου, παρακολούθηση της συνέπειας αποπληρωμής.
• Καταγγελία. Στη περίπτωση ασυνέπειας πληρωμής άνω των 90 ημερών καταγγελία της σύμβασης δανείου και επίδοσή της στους εμπλεκόμενους.

Πηγή: Capital