ΑΕΓΕΚ: Ζημίες 4,26 εκατ. ευρώ το 2016

Τις ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2016 δημοσίευσε σήμερα η ΑΕΓΕΚ, η οποία βρίσκεται στην κατηγορία επιτήρησης.

Οπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις, τα αποτελέσματα του ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας την 31.12.2016 ανέρχονταν σε ζημίες ποσού € -4,26 εκατ. και τα ίδια κεφάλαια σε € -163,61 εκατ., ενώ σύμφωνα με τις ετήσιες δημοσιευθείσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2015 της AEΓΕK, τα αποτελέσματα του ομίλου μετά από φόρους που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής την 31.12.2015 ανέρχονταν σε ζημίες ποσού € -7,79 εκατ., και τα ίδια κεφάλαια σε € -143 εκατ.

Οι μετοχές της εταιρίας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης εξαιτίας του γεγονότος ότι οι ζημίες κατά τη χρήση 2007 ήταν μεγαλύτερες από το τριάντα τοις εκατό (30%) της καθαρής θέσης. Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 27ης Ιουνίου 2008.

H διοίκηση της εταιρίας μεριμνά για την έξοδο των μετοχών από την υπόψη κατηγορία, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, αναφέρει σχετική ανακοίνωση.