ΑΝΕΡΓΙΑ – ΝΕΟΙ: Επίδομα 460 ευρώ για 45.000 άνεργους έως 29 ετών

 

Ο ΟΑΕΔ δίνει την ευκαιρία σε νέους ανέργους ηλικίας έως 29 ετών να καταρτιστούν επαγγελματικά για διάστημα για διάστημα 5 μηνών. Στόχος του προγράμματος είναι οι επιχειρήσεις που θα αναλάβουν την πρακτική εκπαίδευση αυτών των νέων να τους προσλάβουν και να τους εντάξουν στο μόνιμο προσωπικό τους.
Το πρόγραμμα Επιταγής εισόδημα εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών περιλαμβάνει ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων μέσω χορήγησης voucher για:
  • Κατάρτιση έως 100 ώρες (οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες) σε συνδυασμό με καθοδήγηση / εκπαιδευτικό mentoring.
  • Πρακτική άσκηση / Εργασιακή εμπειρία πέντε (5) μηνών.
  • Επιχορήγηση των επιχειρήσεων που θα μετατρέψουν την πρακτική άσκηση σε σύμβαση εργασίας, με κάλυψη των εργοδοτικών εισφορών για ένα έτος.
Ωφελούμενοι:
-Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ /ΤΕΙ έως είκοσι εννέα (29) ετών,
-Άνεργοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως 29 ετών, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους κατά προτεραιότητα το αργότερο 36 μήνες πριν την υποβολή αίτησής τους στο πρόγραμμα.
Παροχές:
Επίδομα κατάρτισης 5€ ανά ώρα κατάρτισης.
-Αμοιβή 460€ για κάθε μήνα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης (για αποφοίτους AEI/TEI).
-Αμοιβή 400€ για κάθε μήνα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης (για αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)
-Ιατροφαρμακευτική κάλυψη.
-Επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου,ατυχήματος κλπ. για όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης.
στην επιχείρηση:
-Κάλυψη εργοδοτικών εισφορών για ένα έτος, για τις επιχειρήσεις που θα μετατρέψουν την πρακτική άσκηση σε σύμβαση εργασίας.
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται κατά προτεραιότητα στους εξής τομείς:
-Αγροδιατροφικός Τομέας
-Τουρισμός – Πολιτισμός
-Νέες τεχνολογίες
-Ενέργεια (παραγωγή, εξοικονόμηση)
-Ναυτιλία
-Υπηρεσίες υγείας – κοινωνικής φροντίδας
*Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο

πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού, ενώ αναλαμβάνει τη δέσμευση να μην απολύσει προσωπικό καθ’όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης και της επιχορήγησης