Αλλαγές σε ποσοστά βασικών μετόχων της Audiovisual

 

Η εταιρεία «Audiovisual» μετά τις από 22/12/2017 γνωστοποιήσεις που της απέστειλαν οι μέτοχοί της Charonia Holdings ltd και Stoneman Holdings ltd, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι:

Εταιρεία Charonia Holdings ltd

Μετά την εισαγωγή για διαπραγμάτευση στο ΧΑ στις 04/11/2015 1.363.723 μετοχών οι οποίες προέκυψαν από μετατροπή προνομιούχων μετοχών σε κοινές, το ποσοστό σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας Charonia Holdings LTD στην εταιρεία «Audiovisual» κατήλθε του 1/3 και συγκεκριμένα διαμορφώθηκε από 33,43% σε 32,45%.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία Charonia Holdings LTD ελέγχεται από τον κ. Ιωάννη Θ. Βαρδινογιάννη και κατά συνέπεια το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ο έμμεσα ο ίδιος στην «Audiovisual» κατήλθε του 1/3 και συγκεκριμένα διαμορφώθηκε από 33,43% σε 32,45%.

Εταιρεία “Stoneman Holdings LTD”

Μετά την εισαγωγή για διαπραγμάτευση στο ΧΑ στις 05/07/2016 1.363.723 μετοχών οι οποίες προέκυψαν από μετατροπή προνομιούχων μετοχών σε κοινές, το ποσοστό σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας Stoneman Holdings LTD στην εταιρεία «Audiovisual» ανήλθε άνω του 3% από την προηγούμενη γνωστοποίηση και συγκεκριμένα διαμορφώθηκε από 41,63% σε 44,94%.

Σημειώνεται επίσης ότι η εταιρεία Stoneman Holdings LTD ελέγχεται από τον κ. Νικόλαο Θ. Βαρδινογιάννη και κατά συνέπεια το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει έμμεσα ο ίδιος στην «Audiovisual» ανήλθε άνω του 3% από την προηγούμενη γνωστοποίηση και συγκεκριμένα διαμορφώθηκε από 41,63% σε 44,94%.

Επιπλέον η εταιρεία «Audiovisual» μετά την από 22/12/2017 γνωστοποίηση που της απέστειλε η εταιρεία μέτοχος “Stoneman Holdings LTD” ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι:

Μετά την εισαγωγή για διαπραγμάτευση στο ΧΑ στις 22/12/2017 1.488.912 μετοχών οι οποίες προέκυψαν από την μετατροπή προνομιούχων μετοχών σε κοινές, το ποσοστό σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας “ Stoneman Holdings LTD” στην εταιρεία «Audiovisual» ανήλθε άνω του 3% από την προηγούμενη γνωστοποίηση και συγκεκριμένα διαμορφώθηκε από 44,94% σε 48,10%.

Σημειώνεται, ότι μέτοχος εταιρεία “Stoneman Holdings LTD” ελέγχεται από τον κ. Νικόλαο Θ. Βαρδινογιάννη και κατά συνέπεια το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ‘έμμεσα ο ίδιος στην «Audiovisual» ανήλθε άνω του 3% από την προηγούμενη γνωστοποίηση και συγκεκριμένα διαμορφώθηκε από 44,94% σε 48,10%.