Αλουμύλ: Κατά 25% υποχώρησαν οι προ φόρων ζημιές το 2014

Μείωση 25% στις προ φόρων ζημιές κατέγραψε η  Αλουμύλ το 2014. Ειδικότερα, οι προ φόρων ζημιές υποχώρησαν κατά 25% στα 11,2 εκατ. ευρώ έναντι 14,9 εκατ. ευρώ το 2013, ενώ μείωση της τάξεως του 2,3% εμφάνισαν και οι πωλήσεις φθάνοντας τα 172,2 εκατ. ευρώ την εξεταζόμενη περίοδο έναντι 176,3 εκατ. του 2013.

Αντίθετα παρουσιάζεται αύξηση του μικτού κέρδους κατά 6,0% περίπου, στα €33,6 εκ.(έναντι €31,7 εκ.του 2013). Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), παρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά 41,0% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα και διαμορφώθηκαν στα €8,4 εκ.περίπου (έναντι €5,9 εκ.για το 2013). Στα αποτελέσματα προ φόρων (ζημιές) παρουσιάζεται σημαντική μείωση κατά 25% περίπου, στα μείον € 11,2 εκατ., (έναντι ζημιών €14,9 εκ.για το 2013).

Όσον αφορά στα αποτελέσματα της μητρικής, οι πωλήσεις για το 2014 μειώθηκαν κατά 11,3% περίπου, στα €104,8 εκ.περίπου, (έναντι €118,2 εκ.του 2013). Όπως στον όμιλο έτσι και στην μητρική υπάρχει αύξηση του μικτού κέρδους κατά 2,3% περίπου, στα €13,0 εκ.(έναντι €12,7 εκ.του 2013). Οι ζημιές προ φόρων παρουσίασαν σημαντική μείωση και διαμορφώθηκαν στα μείον €11,4 εκ.περίπου έναντι ζημιών €16,4 εκ.για το 2013.

Η μείωση του κύκλου εργασιών το 2014 συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, για τον Όμιλο και την Εταιρία, οφείλεται κατά κύριο λόγο τόσο στην παρατεταμένη ύφεση όσο και στην κατάρρευσή της αγοράς Φ/Β Συστημάτων στο εσωτερικό, όπου ειδικά για τους πρώτους μήνες του 2013, οι πωλήσεις Φ/Β Συστημάτων ήταν σημαντικές για την Εταιρία και κατά επέκταση για τον Όμιλο. Ακόμη μια χρονιά όμως, ο όμιλος κατάφερε να αυξήσει τις εξαγωγές του σε σχέση με το 2013 περίπου κατά 2,3%. Παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών, ο Όμιλος όπως και η Εταιρία παρουσιάζουν αύξηση του μικτού κέρδους και σημαντική μείωση ζημιών τόσο στα αποτελέσματα προ φόρων όσο και στα καθαρά αποτελέσματα. Αυτό οφείλεται στις συντονισμένες προσπάθειες της διοίκησης για την αναδιάρθρωση του Ομίλου και τον εξορθολογισμό του τρόπου λειτουργίας του.

Λόγω ζημιών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δεν πρότεινε τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2014 και αναμένεται η έγκριση από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.