Αναπροσαρμογή επιτοκίων από την Ελληνική Τράπεζα

Η Ελληνική Τράπεζα ανακοίνωσε την αναπροσαρμογή των επιτοκίων χορηγήσεων και δανείων.

Ειδικότερα:

– Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων (Β.Ε.Χ.) από 5,70% σε 5,69%.
– Βασικό Επιτόκιο Στεγαστικών (Β.Ε.Σ.) από 4,20% σε 4,19%.
– Προνομιακό Επιτόκιο Χορηγήσεων (Π.Ε.Χ.) από 5,20% σε 5,19%.
– Βασικό Επιτόκιο Καταναλωτικών (Β.Ε.Κ.) από 9,84% σε 9,83%.
– Πιστωτική Κάρτα Hellenicard VISA (κλασική) από 14,20% σε 14,19%.
– Πιστωτική Κάρτα Hellenicard VISA (χρυσή) από 13,70% σε 13,69%.

Οι αναπροσαρμογές των παραπάνω επιτοκίων είναι αποτέλεσμα της μείωσης στο επιτόκιο Euribor 3μηνης διάρκειας και ισχύουν από 03/12/2012.