Από το ιντερνετ πλέον η έκδοση 81 πιστοποιητικών του Δημοσίου – Δείτε ποιά είναι

Διαθέσιμες στους πολίτες μέσω του www.ermis.gov.gr θα είναι πλέον 81 νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες (εκδόσεις πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, κτλ), χωρίς να απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία.

Μοναδική προϋπόθεση, ο πολίτης να έχει εγγραφεί ως χρήστης στην πύλη του «ΕΡΜΗ», και να μεταβεί στη συνέχεια για επιβεβαίωση της ταυτότητάς του σε οποιοδήποτε ΚΕΠ. Εκεί θα πρέπει να βεβαιώσει -προσκομίζοντας και την αστυνομική του ταυτότητα- ότι είναι ο κάτοχος συγκεκριμένου ηλεκτρονικού λογαριασμού στον «ΕΡΜΗ».

Αναλυτικά οι 81 υπηρεσίες που αναβαθμίζονται σε πλήρως ηλεκτρονικές είναι οι ακόλουθες:

1 Αίτηση – δήλωση συνταξιούχου για αλλαγή διεύθυνσης (Γ.Λογιστήριο του Κράτους/Συντάξεις Δημοσίου)
2 Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης
3 Χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης
4 Χορήγηση βεβαίωσης ποσού σύνταξης ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ)
5 Βεβαίωση περί μη ασφάλισης ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ)
6 Βεβαίωση περί μη συνταξιοδότησης ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ)
7 Χορήγηση βεβαίωσης βαθμολογίας εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
8 Χορήγηση αντιγράφου άδειας επάρκειας διδασκαλίας γλώσσας (λόγω απώλειας, καταστροφής της ήδη εκδοθείσας)
9 Χορήγηση βεβαίωσης επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
10 Χορήγηση αποσπάσματος πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΟΑΤΑΠ)
11 Χορήγηση βεβαίωσης κατάθεσης δικαιολογητικών από το ΔΟΑΤΑΠ
12 Χορήγηση πιστοποιητικού αποφοίτησης από Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) με ή χωρίς αναλυτική βαθμολογία
13 Χορήγηση πιστοποιητικού φοίτησης σε Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) με ή χωρίς αναλυτική βαθμολογία
14 Χορήγηση βεβαίωσης αποδοχών για υπηρετούντες δασκάλους ή νηπιαγωγούς
15 Χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας για αναπληρωτές δασκάλους ή νηπιαγωγούς
16 Χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας για αναπληρωτές καθηγητές
17 Χορήγηση πιστοποιητικού υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών για δασκάλους ή νηπιαγωγούς
18 Χορήγηση πιστοποιητικού υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών για καθηγητές
19 Χορήγηση βεβαίωσης περί μη ασφάλισης στον ΟΓΑ
20 Χορήγηση βεβαίωσης περί μη συνταξιοδότησης από τον ΟΓΑ
21 Χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής στα μητρώα αρρένων
22 Χορήγηση πιστοποιητικού εντοπιότητας
23 Χορήγηση βεβαίωσης για το ομοταγές πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο με τα αναγνωρισμένα ΑΕΙ της αλλοδαπής (ΔΟΑΤΑΠ)
24 Χορήγηση ακριβούς αντιγράφου βαθμολογικής αντιστοιχίας – πράξης αναγνώρισης (ΔΟΑΤΑΠ)
25 Χορήγηση βεβαίωσης βαθμολογικής αντιστοιχίας (ΔΟΑΤΑΠ)
26 Χορήγηση πιστοποιητικού θαλάσσιας υπηρεσίας
27 Έκδοση βεβαίωσης περί μη ασφάλισης στο ΙΚΑ
28 Έκδοση βεβαίωσης περί μη συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ
29 Χορήγηση αντιγράφου αποσπάσματος του διαγράμματος καθώς και του πίνακα που συνοδεύει μία κυρωμένη πράξη εφαρμογής (τελική ιδιοκτησία, υποχρεώσεις εισφοράς σε γη και χρήμα του ν. 1337/83)
30 Βεβαιώσεις περί τροποποίησης ή μη καταστατικών Α.Ε., περί μη ανάκλησης άδειας σύστασης Α.Ε., περί του ισχύοντος Δ.Σ., περί καταβεβλημένου κεφαλαίου Α.Ε. και λοιπών στοιχείων καταχωρημένων στο Μητρώο Α.Ε.
31 Ενημέρωση καταναλωτή για τις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών και γενικά δικαιώματα καταναλωτή για την προστασία του
32 Χορήγησης βεβαίωσης χρόνου υπηρεσίας Αστυνομικών (Αστυφυλάκων – Αρχ/κων – Ανθυπαστυνόμων), Συνοριακών Φυλάκων και Ειδικών Φρουρών ( Ν. 2690/1999, άρθρα 4,5 και 12)
33 Βεβαίωση χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο στους Αστυνομικούς που υπηρετούν στην Ε.Κ.Α.Μ. και στο Τ.Ε.Ε.Μ (Ν. 1813/1988, άρθρα 20 παρ. 3 και 47 παρ.1)
34 Χορήγηση βεβαίωσης χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο, στους χειριστές ελικοπτέρων της Ελληνικής Αστυνομίας (Π.Δ. 1041/1979, άρθρα 41 και 43)
35 Χορήγηση βεβαίωσης του Ν. 142/1974
36 Χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας Αστυνομικών Υπαλλήλων
37 Χορήγηση βεβαίωσης Ζώνης Επιχειρήσεων Ν. 1854/1951
38 Χορήγηση βεβαίωσης αναπηρίας (Ν. 1579/1950)
39 Χορήγηση πιστοποιητικού νοσηλείας ανηλίκων
40 Χορήγηση πιστοποιητικού νοσηλείας ή εξέτασης σε εξωτερικά ιατρεία ενηλίκων
41 Καταχώρηση εγκατάστασης εκτροφής, προμήθειας, πειραματισμού Π.Δ. 160/91 (64, Α΄)
42 Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης ανασφάλιστων τετραπληγικών – παραπληγικών και ακρωτηριασμένων
43 Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης τετραπληγικών – παραπληγικών ασφαλισμένων του δημοσίου
44 Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης τυφλότητας
45 Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε σπαστικά άτομα
46 Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα με βαριά αναπηρία
47 Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος καυσίμων
48 Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης Βαριά Νοητικά Καθυστερημένων (Β.Ν.Κ.)
49 Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος σε μοναχικά άτομα άνω των 65 ετών και ανασφάλιστα άτομα
50 Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα πάσχοντα από μεσογειακή αναιμία
51 Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα πάσχοντα από αιμορροφιλία
52 Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα πάσχοντα από AIDS
53 Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης χανσενικών
54 Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης κωφαλαλίας
55 Έγγραφή –Πιστοποίηση Εργοδότη για χρήση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προκειμένου να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω Κ.Ε.Π. η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.)
56 Χορήγηση βεβαίωσης για έγκριση ασφάλισης από τον ΟΓΑ – προώθηση δελτίου απογραφής για έκδοση βιβλιαρίου υγείας
57 Χορήγηση βεβαίωσης περί συνταξιοδότησης – διακοπής / αναστολής της συνταξιοδότησης και λοιπές βεβαιώσεις για τη συνταξιοδότηση από τον ΟΓΑ.
58 Εγγραφή στα μητρώα ασφαλισμένων του ΚΕΑΔ δικηγόρων ή ασκούντων δικηγόρων
59 Χορήγηση ενημερωτικού σημειώματος ΚΕΑΝ
60 Χορήγηση βεβαίωσης μη συνταξιοδότησης από το ΝΑΤ
61 Χορήγηση βεβαίωσης για το ύψος των μηνιαίων αποδοχών κύριας και επικουρικής σύνταξης από το ΝΑΤ
62 Χορήγηση υπηρεσιακού σημειώματος για την ανανέωση βιβλιαρίου υγείας στο διάστημα που δεν έχει εκδοθεί απόφαση συνταξιοδότησης
63 Πιστοποιητικό Σπουδών (ΙΕΚ, ΚΕΚ, Μαθητείας, ΤΕΕ Α’ Κύκλου, ΤΕΕ Β’ Κύκλου)
64 Αντίγραφο πιστοποιητικού σπουδών (ΙΕΚ, ΚΕΚ, Μαθητείας, ΤΕΕ Α’ Κύκλου, ΤΕΕ Β’ Κύκλου)
65 Βεβαίωση για το χρόνο επιδότησης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
66 Βεβαίωση χρόνου μη επιδοτούμενης ανεργίας ΟΑΕΔ
67 Βεβαίωση του ποσού της επιδοτούμενης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
68 Αίτηση καταγγελίας καταναλωτή στα ΚΕΠ
69 Βεβαίωση καταβολής εισφορών για φορολογική χρήση από ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ
70 Βεβαίωση μη οφειλής για συμμετοχή σε διαγωνισμούς από ΟΑΕΕ-πρώην ΤΕΒΕ
71 Βεβαίωση ταμειακής ενημερότητας Ν. 2084/92, για θεώρηση βιβλίων και στοιχείων από τη ΔΟΥ (ΟΑΕΕ – πρώην ΤΕΒΕ)
72 Έκδοση βεβαίωσης εγγραφής στο ΤΣΑΥ
73 Διεκπεραίωση αίτησης – δήλωσης μερισματούχου για προεξόφληση μερισμάτων
74 Διεκπεραίωση αίτησης – δήλωσης ασφαλισμένου για αλλαγή διεύθυνσης
75 Διεκπεραίωση αίτησης – δήλωσης μετόχου για τη χορήγηση βεβαίωσης εξόφλησης οφειλής (ΜΤΠΥ)
76 Διεκπεραίωση αίτησης – δήλωσης μερισματούχου για έκδοση βεβαίωσης χορήγησης μερίσματος
77 Χορήγηση βεβαίωσης ασφάλισης για ειδικό λογαριασμό πρόσθετων παροχών (ΤΣΜΕΔΕ)
78 Χορήγηση βεβαίωσης ασφάλισης για κύρια σύνταξη ΤΣΜΕΔΕ
79 Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας (ΤΣΜΕΔΕ)
80 Χορήγηση βεβαίωσης συνταξιούχου (ΤΣΜΕΔΕ)
81 Χορήγηση βεβαίωσης ασφάλισης για τον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ