Από 08/08 η διαπραγμάτευση των μετοχών της First Advisory and Holdings στο XAK

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοινώνει την εισαγωγή 200.000 μετοχών της εταιρείας FIRST ADVISORY AND HOLDINGS Α.Σ.Σ.Ε. ονομαστικής αξίας
€0,50, με τιμή εισαγωγής €0,50, σύμφωνα με το Άρθρο 58(1) του Νόμου του ΧΑΚ στην Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά (Ν.Ε.Α.) του ΧΑΚ.


Η Εταιρεία έχει έδρα στην Ελλάδα και ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016, με αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και παράλληλα τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών που θα κριθούν ότι θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν τη Διοίκηση και τους μετόχους της.

Είναι η 8η ελλαδική εταιρία που θα διαπραγματεύεται στη ΝΕΑ του ΧΑΚ και η 9η η οποία εγκρίνεται με σύμβουλο εισαγωγής την επίσης ελλαδική εταιρία
συμβούλων Capital Markets Experts Α.Ε.(www.camex.gr).

Η διαπραγμάτευση των πιο πάνω αξιών θα πραγματοποιείται σε Ευρώ (€) και θα αρχίσει την Τρίτη, 8 Αυγούστου 2017. Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου θα
αναλάβει την τήρηση του μητρώου της πιο πάνω εταιρείας, στο Κεντρικό Αποθετήριο/ Μητρώο του ΧΑΚ.