Αστήρ Παλάς: “Πράσινο φως” από τη ΓΣ στην αύξηση κεφαλαίου

Η Αστήρ Παλάς ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι την 11η Νοεμβρίου 2014 και ώρα 15:00 μ.μ. στο χώρο του ξενοδοχειακού συγκροτήματος ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, Απόλλωνος 40, Βουλιαγμένη, έλαβε χώρα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με την από 6/10/2014 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Στη Συνέλευση παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό τους 31 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 56.138.702 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 63.900.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 87,85% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, ψηφίσθηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης, ως κάτωθι:

Θέμα 1ο

Η Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με εισφορά σε είδος, κατά ποσό πενήντα ενός εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ (€51.667.548) με την έκδοση δέκα επτά εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων δέκα έξι (17.222.516) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€3,0) εκάστης, με τιμή διάθεσης 5,29829671808695 € ανά μετοχή, τις οποίες θα αναλάβει αποκλειστικά το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (το «ΤΑΙΠΕΔ») έναντι της εισφοράς ακινήτων του, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας, με δυνατότητα μερικής κάλυψης του ποσού της αύξησης, κατ’ άρθρο 13α παρ.1 του κ.ν. 2190/1920 και με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου περί μετοχικού κεφαλαίου του καταστατικού της Εταιρίας (άρθρο 5). Η διαφορά μεταξύ τιμής διάθεσης και ονομαστικής αξίας, ανερχόμενη συνολικά σε ποσό 39.582.452 €, θα αχθεί σε αποθεματικό υπέρ το άρτιο.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 56.138.702

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 87,85%

Έγκυρα: 56.138.702

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ:56.138.654(100%) Κατά: 48 (0%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)

Θέμα 2ο

Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη παροχή ειδικής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23Α παρ.2 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920, για τη σύναψη από την Εταιρεία:

– Σύμβασης με τη μέτοχο πλειοψηφίας ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» για την αναχρηματοδότηση διαφόρων δανείων της προς την Εταιρεία.

– Σύμβασης με 1) την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (ΕΤΕ), 2) το Ελληνικό Δημόσιο, 3) το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού» (ΕΟΤ), 4) την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» για την τροποποίηση του με αριθμό 2560/10.7.1972 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνάς Ελένης Πουσκούρη-Κουρεμένου και της από 20.12.1975 σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του ΕΟΤ, της ΕΤΕ και της ΑΣΤΗΡ ΑΞΕ, κυρωθείσα με το Ν. 377/1976, όπως επίσης και για την παροχή στην Εταιρεία Δικαιώματος ιδιαίτερης χρήσης ζωνών παραλίας και αιγιαλού.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 56.138.702

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:87,85%

Έγκυρα: 56.138.702

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 56.138.702 (100%) Κατά: 0 (0%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)