ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ: Συρρίκνωση ζημιών και ενίσχυση πωλήσεων το 2014

Συρρικνώθηκαν οι ενοποιημένες ζημιές και ενισχύθηκαν οι καθαρές πωλήσεις της Βιοκαρπέτ κατά τη διάρκεια του 2014, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη.

Ειδικότερα, οι καθαρές πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν κατά την χρήση του 2014 σε 74,13 εκατ.€ έναντι 72,29 εκατ. € την αντίστοιχη χρήση του 2013.

Οι εξαγωγές του ΟΜΙΛΟΥ ανήλθαν κατά την χρήση του 2014 σε 38,15 εκατ. € έναντι 34,55 εκατ. € την αντίστοιχη χρήση του 2013. Οι εξαγωγές αποτελούν το 51,16% του συνολικού τζίρου. Ένας από τους στόχους του ΟΜΙΛΟΥ είναι να αυξήσει περαιτέρω το ποσοστό των εξαγωγών.

Οι ενοποιημένες ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν κατά την χρήση 2014 σε (0,13) εκατ.€, έναντι ζημίας (0,94)  εκατ.€ την αντίστοιχη χρήση 2013.

Οι ενοποιημένες καθαρές ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν κατά την χρήση 2014 σε (7,31) εκατ.€, έναντι ζημίας (9,87) εκατ.€ την αντίστοιχη χρήση 2013.

Οι ενοποιημένες καθαρές ζημίες που κατανέμονται στους μετόχους της εταιρίας, μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας και μετά την αφαίρεση των φόρων, ανήλθαν κατά την χρήση 2014 σε (7,20) εκατ. € έναντι ζημίας (9,83)εκατ. € την αντίστοιχη του 2013.

Σε επίπεδο μητρικής, οι καθαρές πωλήσεις ανήλθαν κατά την χρήση του 2014 σε 8,94 εκατ.€ έναντι 8,92 εκατ.€ την αντίστοιχη χρήση του 2013.

Οι ζημίες της μητρικής εταιρίας προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBIDTA), ανήλθαν κατά την χρήση 2014 σε (2,01)εκατ.€ έναντι (1,55) εκατ.€ την αντίστοιχη χρήση του 2013.

Οι ζημίες μετά από φόρους της μητρικής ανήλθαν σε (4,74) εκατ.€ κατά την χρήση του 2014, έναντι (4,79) εκατ.€ την αντίστοιχη χρήση 2013.

Το ΔΣ θα προτείνει να μην δοθεί μέρισμα για την διαχειριστική χρήση 2014 λόγω των αρνητικών αποτελεσμάτων του ΟΜΙΛΟΥ.

Η Διοίκηση της Εταιρίας θεωρεί ότι το 2014 ήταν μια δύσκολή χρονιά.

Η πρωτοφανής κρίση που άρχισε τα τέλη του 2008 και συνεχίστηκε μέχρι και το 2014 επηρέασε πάρα πολύ την παγκόσμια οικονομία αλλά ιδιαίτερα και την Ελληνική οικονομία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΜΙΛΟΥ κατά την διάρκεια του 2014  έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να περάσει η συνεχιζόμενη κρίση με τις μικρότερες δυνατές απώλειες.

Λόγω της μείωσης της ζήτησης και των πωλήσεων στην ελληνική αγορά και της γενικότερης κατάστασης που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας επηρέασαν αρνητικά τα αποτελέσματα του ΟΜΙΛΟΥ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΜΙΛΟΥ με μια σειρά αποφάσεων που έλαβε κατόρθωσε να μειώσει τα γενικά βιομηχανικά έξοδα του ΟΜΙΛΟΥ, να στραφεί προς νέες αγορές όπως Κατάρ, Λιβύη, Σαουδική Αραβία κ.τ.λ. όπου πωλούνται τα εμπορεύματα μας με υψηλή προστιθέμενη αξία προσδίδοντάς μας καλύτερο μικτό κέρδος. Αναφέρουμε επίσης ότι ο ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ κατά την διάρκεια της κρίσης ίδρυσε και λειτουργεί στο εσωτερικό της χώρας 9 υποκαταστήματα στον κλάδο της μεταλλουργίας και 10 υποκαταστήματα στον κλάδο κλωστουφαντουργίας, από τα οποία αναμένουμε αύξηση πωλήσεων-ρευστότητας και αποτελεσμάτων.

Επίσης με την αύξηση της παραγωγικότητας που πετύχαμε βελτιώσαμε κατά 25% τα αποτελέσματα μας σε σχέση με το 2013. Ευελπιστούμε με την σταθεροποίηση και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και την συνεχιζόμενη αύξηση της παραγωγικότητας μας το 2015 στοχεύουμε αν όχι στην εξάλειψη των ζημιών τουλάχιστον στον περιορισμό τους σε μεγάλο ποσοστό.

Σας γνωρίζουμε ότι τα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης   δημοσιεύτηκαν την Τρίτη 31/3/2015.