Βουλευτής της Ν.Δ προτείνει 30% κούρεμα στα δάνεια πρώτης κατοικίας. Ενδιαφέρον…

Πρόταση νόμου για το «κούρεμα» των στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας νόμου Καρδίτσας Παύλος Σιούφας. Η Πρόταση αποτελείται από πέντε συνολικά άρθρα και μ’ αυτήν προβλέπεται…
μεταξύ άλλων το κούρεμα του 30% του οφειλομένου στις 30/12/2012 κεφαλαίου, ο επανυπολογισμός των τοκοχρεωλυσίων για το εναπομένον 70% μέχρι της λήξης του συμβατικού χρόνου του δανείου, η άτοκη μεταφορά του περικοπτομένου κεφαλαίου 30% για εξόφληση σε 16 εξαμηνιαίες δόσεις μετά την λήξη του δανείου.
Διαβαστε αναλυτικα τις προτεινόμενες διατάξεις:
Άρθρο 1ο
Από της 1ης Ιανουαρίου 2013 όλα τα στεγαστικά δάνεια που έχουν ληφθεί από οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα για αγορά πρώτης κατοικίας, περικόπτονται κατά το εναπομένον την 31ην Δεκεμβρίου 2012 κεφάλαιο κατά ποσοστό 30%.  Η διάταξη αυτή είναι υποχρεωτική για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας καθώς και για τις εταιρίες προς τις οποίες τυχόν έχουν εκχωρηθεί τα δάνεια αυτά.
Για τα δάνεια σε υπερημερία στο περικοπτόμενο ποσό περιλαμβάνονται οι ληξιπρόθεσμες χρεωλυτικές δόσεις, οι δε δανειολήπτες υποχρεούνται για να τύχουν της περικοπής, να εξοφλήσουν τους τόκους.
Άρθρο 2ο
Το εναπομένον κεφάλαιο του δανείου (το ενεργό δάνειο) θα επανυπολογισθεί τοκοχρεωλυτικά, και θα εξοφληθεί στην απομένουσα δανειακή περίοδο του δανείου, όπως αυτή είχε συμφωνηθεί με την αρχική σύμβαση δανείου, με τις ίδιες αριθμητικά δόσεις και με το συμφωνηθέν επιτόκιο.
Άρθρο 3ο
Τα πιστωτικά ιδρύματα μετά από αίτηση του οφειλέτη που πρέπει να υποβληθεί από τον δανειολήπτη σε περίοδο τριών μηνών από την δημοσίευση του παρόντος νόμου, υποχρεούνται εντός 30 ημερών από της υποβολής της αιτήσεως, να προβούν στην περικοπή του άρθρου 1 του παρόντος, να αναμορφώσουν τις τοκοχρεωλυτικές δόσεις σύμφωνα προς το άρθρο 2 και να παραδώσουν στον οφειλέτη κατάσταση στην οποία θα αναφέρονται οι καινούργιες χρεωλυτικές δόσεις. Η περικοπή θα ανάγεται κατά χρόνο στην 1-1-2013.
Άρθρο 4ο
Το κεφάλαιο του δανείου που θα περικοπεί μεταφέρεται άτοκα για εξόφληση σε χρόνο μετά την εξόφληση του δανείου.  Η εξόφληση του περικοπέντος ποσού θα γίνει σε περίοδο 8 ετών μετά την λήξη του ενεργού δανείου με 16 εξαμηνιαίες ισόποσες δόσεις, με το επιτόκιο που συμφωνήθηκε με την αρχική σύμβαση.
Άρθρο 5ο
Σε περίπτωση υπερημερίας του δανειολήπτου εν σχέσει προς δύο συνεχόμενες ή τρεις οποιεσδήποτε δόσεις, ο δανειστής θα δικαιούται να ασκήσει τα δικαιώματά του και να αξιώσει το σύνολο της οφειλής.