ΔΕΗ: Κέρδη 91,3 εκατ. ευρώ το 2014 – Συνολικό μέρισμα 11,6 εκατ. ευρώ

Κέρδη μετά από φόρους ύψους 91,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 225,3 εκατ. ευρώ και κύκλο εργασιών 5,86 δισ. εμφάνισε η ΔΕΗ  το 2014.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά € 107,2 εκατ. ή 1,8% και διαμορφώθηκε σε € 5.863,6 εκατ. έναντι € 5.970,8 εκατ. το 2013. Στον κύκλο εργασιών περιλαμβάνεται ποσό € 72,1 εκατ. που αφορά στη συμμετοχή χρηστών του δικτύου για τη σύνδεσή τους σε αυτό, έναντι € 90,2 εκατ. το 2013.

Τα EBITDA ανήλθαν σε 1.022,1 εκατ. ευρώ από 881,6 εκατ. ευρώ, ενώ το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε στο 17,4% από 14,8%.

Τα κέρδη προ φόρων το 2014 ανήλθαν σε € 137,6 εκατ. έναντι € 34,9 εκατ. το 2013, ενώ τα μετά από φόρους κέρδη ανήλθαν σε € 91,3 εκατ. έναντι ζημιών € 225,3 εκατ. το 2013.

Με βάση τα μετά από φόρους κέρδη της Μητρικής Εταιρείας ,το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, την καταβολή μερίσματος ύψους € 11,6 εκατ.

Τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, μειώθηκαν σε € 5.654,6 εκατ. το 2014 έναντι € 5.765,8 εκατ. το 2013 (μείωση € 111,2 εκατ. ή 1,9%).

Οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά € 247,7 εκατ. (4,9%), από € 5.089,2 εκατ. το 2013, σε € 4.841,5 εκατ. το 2014. Σημειώνεται ότι στις λειτουργικές δαπάνες του 2013 περιλαμβάνεται επιβάρυνση ύψους € 88,8 εκατ. από την Απόφαση της Διαιτησίας για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε για την περίοδο 1.1.2010 έως 31.12.2012 (το υπόλοιπο ποσό των € 16,7 εκατ., εκ του προαναφερθέντος ποσού των € 105,5 εκατ. έχει μειώσει τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας του 2013 καθώς αφορούσε την περίοδο 1.1.2013 έως 30.9.2013).

Οι συνολικές προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών, εκκρεμοδικίες και βραδέως κινούμενα υλικά διαμορφώθηκαν σε € 431,1 εκατ. το 2014 έναντι € 358,3 εκατ. το 2013, αύξηση κατά € 72,8 εκατ. (20,3%). Εξαιρουμένης της αρνητικής επίπτωσης από πρόβλεψη ύψους € 48,3 εκατ. για την κάλυψη του ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ που δημιουργήθηκε στην αγορά του ΗΕΠ από τρίτους προμηθευτές, οι οποίοι αποχώρησαν από την αγορά, οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις αυξήθηκαν κατά € 21,4 εκατ. σε € 374,4 εκατ. από € 353 εκατ. το 2013.

Σημειώνεται ότι από τις προβλέψεις του 2014 έχει αφαιρεθεί ποσό ύψους € 76,6 εκατ. που αφορά προκαταβολές έναντι κατανάλωσης ρεύματος των πελατών Χαμηλής και Μέσης Τάσης που βρίσκονταν σε επισφάλεια στις 31.12.2014.

Οι αποσβέσεις το 2014 διαμορφώθηκαν σε € 606 εκατ. έναντι € 626,4 εκατ. το 2013, μειωμένες κατά € 20,4 εκατ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της περιόδου, σημείωσε: «Το 2014, η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) του Ομίλου ΔΕΗ , χωρίς τις εφάπαξ επιπτώσεις, παρουσίασε βελτίωση κατά € 60,1 εκατ. σε σχέση με το 2013, με το αντίστοιχο περιθώριο να διαμορφώνεται σε 17,9%, έναντι 16,5%. Στη βελτίωση αυτή συμβάλει σημαντικά η μείωση της μισθοδοσίας και των λοιπών ελεγχόμενων δαπανών. Η συνολική μισθοδοσία, που στο διάστημα 2009-2013 είχε ήδη μειωθεί δραστικά κατά € 653 εκατ., μειώθηκε έτι περαιτέρω κατά € 45 εκατ. το 2014. Η σωρευτική εξοικονόμηση από τη μείωση της συνολικής μισθοδοσίας την τελευταία πενταετία ανέρχεται σε περίπου € 2,8 δισ. Επιπλέον, οι λοιπές ελεγχόμενες δαπάνες, που αφορούν κυρίως σε δαπάνες για εργολαβίες και ανάλωση υλικών, μειώθηκαν και αυτές το 2014 κατά € 45 εκατ.

Στη διάρκεια του έτους, προχωρήσαμε σε μείωση στα τιμολόγια για μικρούς επαγγελματίες και επιχειρήσεις, ενώ ανακοινώσαμε την παροχή κλιμακούμενων εκπτώσεων όγκου σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις τόσο στη Χαμηλή όσο και στη Μέση Τάση με συνολική ετήσια κατανάλωση των παροχών τους πάνω από 1 GWh. Επιπλέον, σε εφαρμογή σχετικών αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων, παρέχεται ειδική έκπτωση στους πελάτες Υψηλής Τάσης, η οποία προσαυξάνεται με εκπτώσεις βάσει όγκου και προφίλ κατανάλωσης.

Όμως, λόγω της παρατεταμένης ύφεσης, η είσπραξη των λογαριασμών ρεύματος παραμένει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που έως ένα βαθμό αποτυπώνεται στα αποτελέσματα στο μέγεθος των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών, οι οποίες για το 2014 ανήλθαν σε € 374,4 εκατ., αλλά σε μεγαλύτερο βαθμό επιβαρύνει τις ταμειακές ροές της εταιρείας, μέσω των αυξημένων αναγκών για κεφάλαιο κίνησης. Συγκεκριμένα, το 2014, η αύξηση των απαιτήσεων ανήλθε σε € 549 εκατ.

Επιπρόσθετα η ΔΕΗ  έχει χρηματοδοτήσει από ίδιους πόρους και δανεισμό το αυξημένο κόστος για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, το οποίο επιπλέον κόστος ανέρχεται, σύμφωνα με την ΡΑΕ, αθροιστικά για τα έτη 2012 και 2013 σε περίπου € 350 εκατ. Με συνολικές επενδύσεις ύψους € 4,7 δισ την περίοδο 2009 – 2013 και παρά την περιορισμένη ρευστότητα και τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, η ΔΕΗ κατά τη διάρκεια του 2014 παρέμεινε για ακόμα ένα έτος, ένας από τους στρατηγικούς πυλώνες στήριξης της ανάπτυξης υλοποιώντας επενδύσεις ύψους € 628 εκατ., εκ των οποίων € 170 εκατ. σε έργα παραγωγής και € 344 εκατ. σε έργα Δικτύων Μεταφοράς και Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Για να ανταπεξέλθει σε αυτές τις κεφαλαιακές ανάγκες, η ΔΕΗ  ολοκλήρωσε ένα τεράστιο για τα ελληνικά δεδομένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα, με την αναχρηματοδότηση συνολικού ποσού δανείων ύψους € 2,2 δισ. από το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα, την πρώτη έξοδό της, μετά από σχεδόν δεκατέσσερα χρόνια, στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου μέσω της έκδοσης ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους € 700 εκατ., και την εκταμίευση δανείων € 385 εκατ. δεκαπενταετούς διάρκειας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων συνεχίζοντας τη σχέση εμπιστοσύνης και μακρόχρονης συνεργασίας με την Τράπεζα».