ΔΕΗ: Μεγάλη πτώση στα κέρδη α΄εξαμήνου, στα 14,4 εκατ. ευρώ

Μεγάλη πτώση κατέγραψαν τα κέρδη και τα έσοδα της ΔΕΗ στο α΄εξάμηνο του 2017.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα κέρδη μετά από φόρους της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 14,4 εκατ. ευρώ την εξεταζόμενη περίοδο έναντι 57,1 εκατ. ευρώ που ήταν το περυσινό πρώτο εξάμηνο.

Παράλληλα, ο κύκλος εργασιών της ΔΕΗ υποχώρησε σε 2,484 δισ. ευρώ το α΄εξάμηνο από 2,664 δισ. ευρώ που ήταν πέρυσι.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), μειώθηκαν το α΄ εξάμηνο του 2017 κατά € 250,8 εκατ. (46,8%) σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2016, με το αντίστοιχο περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται σε 11,5% έναντι 20,1%. Η μείωση αυτή οφείλεται στην αρνητική επιβάρυνση –συνολικού ύψους € 274,6 εκατ.- από εξωγενείς παράγοντες, όπως το πρόσθετο κόστος για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, η χρέωση για την κάλυψη του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ), και οι δημοπρασίες ΝΟΜΕ σε τιμές κάτω του κόστους. Όμως, πρέπει να σημειωθεί ότι η αρνητική επιβάρυνση των παραγόντων αυτών ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στο α’ τρίμηνο του έτους (€ 196,7 εκατ.) έναντι του β΄ τριμήνου (€ 77,9 εκατ.).

Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι στο β’ τρίμηνο, η αύξηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών ήταν, για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια μηδενική, έναντι αύξησης € 104,7 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2017 και € 180 εκατ. το β’ τρίμηνο του 2016, με αποτέλεσμα την σημαντική ανάκαμψη του EBITDA σε € 161,1 εκατ. και του αντίστοιχου περιθωρίου σε 14,4% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο όταν το EBITDA ήταν € 123,6 εκατ. και το αντίστοιχο περιθώριο ήταν 9%.

Εάν δεν υπήρχαν οι επιβαρύνσεις από ΕΛΑΠΕ και ΝΟΜΕ, το EBITDA του β’ τριμήνου 2017 θα ήταν € 239 εκατ., καταγράφοντας αύξηση κατά € 48,7 εκατ. ή 25,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και το περιθώριο EBITDAθα ήταν 21,4% έναντι 15,2% πέρυσι.

Στο β’ τρίμηνο, στα αποτελέσματα της Μητρικής Εταιρείας αναγνωρίσθηκε κέρδος από την πώληση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ύψους € 198,6 εκατ., το οποίο σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκε σε € 172,2 εκατ. λόγω διαφοράς στην αξία συμμετοχής της ΑΔΜΗΕΑ.Ε. μεταξύ της Μητρικής Εταιρείας και του Ομίλου.

Σε επίπεδο προ φόρων, τα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου 2017 διαμορφώθηκαν σε € 42,3 εκατ. έναντι € 92,5 εκατ. το α’ εξάμηνο 2016. Αντίστοιχα, τα μετά από φόρους κέρδη διαμορφώθηκαν σε € 14,4 εκατ. έναντι € 57,1 εκατ.

Έσοδα

Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε το α΄ εξάμηνο του 2017 κατά € 180,2 εκατ. ή 6,8% και διαμορφώθηκε σε € 2.484,3 εκατ. έναντι € 2.664,5 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2016, λόγω της μείωσης των εσόδων από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας κατά € 199,4 εκατ. (€ 2.332 εκατ. έναντι € 2.531,4 εκατ.).

Η μείωση αυτή οφείλεται στους παρακάτω παράγοντες:
 στην απώλεια μεριδίου αγοράς
 στην επιβράβευση των συνεπών πελατών με την παροχή εκπτώσεων και
 στην αύξηση του συντελεστή για την αποτύπωση μη τεχνικών απωλειών (ρευματοκλοπές)

Η μειωτική επίπτωση των παραπάνω παραγόντων στα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση της εγχώριας ζήτησης κατά 3,4%. Στον κύκλο εργασιών του α΄ εξαμήνου 2017 συμπεριλαμβάνεται ποσό € 28,8 εκατ. που αφορά τη συμμετοχή πελατών για τη σύνδεσή τους στο δίκτυο, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με πέρυσι κατά € 2,5 εκατ.

Αναλυτικότερα:

 Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από τους καταναλωτές της χώρας, αυξήθηκε κατά 3,4% το α΄ εξάμηνο 2017 στις 28.053 GWh έναντι 27.122 GWh το α΄ εξάμηνο 2016, αύξηση η οποία οφείλεται κυρίως στις δυσμενέστερες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το α΄ τρίμηνο (ειδικά τους μήνες Ιανουάριο- Φεβρουάριο) έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2016. Η ζήτηση αυτή κατά το β’ τρίμηνο του 2017 παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ συγκρίνοντας τα δύο τρίμηνα του 2017, η ζήτηση του β’ τριμήνου ήταν μειωμένη κατά 11,8% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο.

Η συνολική ζήτηση, στην οποία περιλαμβάνεται η ηλεκτρική ενέργεια για εξαγωγές και άντληση, αυξήθηκε κατά 5,6% καθώς καθ’ όλη την διάρκεια του εξαμήνου πραγματοποιήθηκαν αυξημένες εξαγωγές από Τρίτους μέσω των Βορείων Διασυνδέσεων προς τις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης, λόγω ελκυστικών τιμών των εκεί αγορών καθώς και της δυνατότητας εξαγωγής των δημοπρατούμενων ποσοτήτων μέσω “ΝΟΜΕ”.

Παρά την προαναφερθείσα αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, οι πωλήσεις της ΔΕΗ μειώθηκαν το α΄ εξάμηνο του 2017 λόγω της μείωσης του μέσου μεριδίου της στην αγορά προμήθειας.

Συγκεκριμένα, το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας στο σύνολο της χώρας, με όρους προϊόντος (ηλεκτρική ενέργεια) και όχι αριθμού πελατών, μειώθηκε σε 88,2% το α΄ εξάμηνο του 2017 από 93,4% το α΄ εξάμηνο του 2016.

Ειδικότερα, το μέσο μερίδιο αγοράς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα περιορίσθηκε σε 85,5% τον Ιούνιο του 2017 από 90,3% τον Ιούνιο του 2016, ενώ το μέσο μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ, ανά τάση, ήταν 98,6% στην Υψηλή Τάση, 66,6% στη Μέση Τάση και 90,6% στη Χαμηλή Τάση, έναντι 99,9%, 75,6% και 94,2% τον Ιούνιο του 2016 αντίστοιχα.

 Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ κάλυψαν το 57% της συνολικής ζήτησης το α΄ εξάμηνο 2017 (54,2% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το α΄ εξάμηνο 2016 ήταν 52,2% (49% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα). Το μερίδιο παραγωγής της ΔΕΗ ως ποσοστό του συνολικού φορτίου στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα το α΄ εξάμηνο 2017 ήταν 51% έναντι 45% το α΄ εξάμηνο 2016.

Η αύξηση των ποσοστών αυτών οφείλεται στο γεγονός ότι το α’ εξάμηνο του 2017 η παραγωγή της ΔΕΗ κάλυψε το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης της ζήτησης, αυξάνοντας την παραγωγή της κατά 17,8% όταν η παραγωγή των τρίτων αυξήθηκε κατά 5,5%. Σημειώνεται ότι, το ίδιο διάστημα οι εισαγωγές Ηλεκτρικής Ενέργειας από τρίτους μειώθηκαν κατά 23,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο καθώς οι εν λόγω traders προτίμησαν τις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης λόγω υψηλότερων τιμών. Έτσι το βάρος κατά την περίοδο 20.12.2016 έως 12.2.2017 για την αντιμετώπιση της κατάστασης Συναγερμού που κηρύχθηκε στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου, το επωμίστηκε η ΔΕΗ, η οποία υποχρεώθηκε να λειτουργήσει τις μονάδες φυσικού αερίου Κομοτηνής και Λαυρίου IV με καύσιμο diesel.

 Η παραγωγή από λιγνίτη το α’ εξάμηνο του 2017 ήταν αυξημένη κατά 23,4% (1.525 GWh) από 6.512 GWh το α’ εξάμηνο του 2016 σε 8.037 GWh εφέτος, ενώ η παραγωγή από μονάδες φυσικού αερίου ήταν αυξημένη κατά 62,2% (1.432GWh) από 2.303 GWh πέρυσι σε 3.735 GWh εφέτος.

 Αναφορικά με την υδροηλεκτρική παραγωγή, τον Ιανουάριο απαιτήθηκε η υπερεκμετάλλευση των 4 υδατικών αποθεμάτων των ταμιευτήρων, μετά από σχετικές αποφάσεις της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσης για την αντιμετώπιση της προαναφερθείσας ενεργειακής κρίσης. Στη συνέχεια, περιορίστηκε η υδροηλεκτρική παραγωγή με στόχο να εξασφαλισθούν τα ελάχιστα δυνατά αποθέματα ενόψει της θερινής περιόδου. Έτσι, η υδροηλεκτρική παραγωγή σε επίπεδο εξαμήνου, παρουσίασε μείωση κατά 29,5%. Τα εξαιρετικά χαμηλά υδατικά αποθέματα στην αρχή του έτους σε σχέση με πέρυσι, σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερα μειωμένες υδρολογικές εισροές είχαν ως αποτέλεσμα τα αποθέματα στο τέλος Ιουνίου 2017 να διαμορφωθούν σε 2.160 GWh, δηλαδή μειωμένα κατά 21,7% έναντι του Ιουνίου 2016.

 

Η δήλωση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Εμ. Παναγιωτάκη για τα αποτελέσματα

Αποτέλεσμα εικόνας για deh panagivtakhs

«Στο β΄ τρίμηνο του 2017 σημειώθηκε σημαντική ανάκαμψη της λειτουργικής κερδοφορίας της Μητρικής Εταιρείας με το EBITDA να διαμορφώνεται στα € 110,4 εκατ. έναντι € 56,1 εκατ. το α΄ τρίμηνο και το αντίστοιχο περιθώριο σε 10,2% από 4,2%. Η ανάκαμψη αυτή αντανακλά, σε μεγάλο βαθμό, τις δράσεις της Εταιρείας για αντιμετώπιση των εκ συστήματος μη συνεπών πελατών. Έτσι οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις στο β’ τρίμηνο μηδενίστηκαν.

Αντίθετα, σημαντική πίεση στην κερδοφορία της Εταιρείας συνεχίζουν να ασκούν εξωγενείς παράγοντες, όπως η χρέωση για την κάλυψη του ελλείμματος του ΕΛΑΠΕ και οι δημοπρασίες ηλεκτρικής ενέργειας. Χωρίς αυτούς τους παράγοντες το EBITDA του β΄ τριμήνου θα διαμορφωνόταν σε € 188 εκατ. και το αντίστοιχο περιθώριο σε 17,4%.

Τονίζεται ακόμη ότι η επιβάρυνση των προμηθευτών για την κάλυψη του ελλείμματος του ΕΛΑΠΕ έχει αρνητική επίδραση στο άνοιγμα της αγοράς.

Τον Απρίλιο εξοφλήθηκε ομόλογο ύψους € 200 εκατ., ενώ τον Ιούλιο ολοκληρώθηκε ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ και η εταιρεία εισέπραξε τα προβλεπόμενα τιμήματα από τη State Grid και το Ελληνικό Δημόσιο. Σε σχέση με το τέλος του 2016 το καθαρό χρέος της ΔΕΗ μειώθηκε κατά 501,3 εκατ.

Σε ότι αφορά στην εισπραξιμότητα οι εισπράξεις του 7μήνου του 2017 εκπέμπουν ορισμένα θετικά μηνύματα καθώς υπολείπονται μόλις 1,5% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2016, οπότε το μερίδιο της επιχείρησης στην αγορά ήταν περίπου 6% μεγαλύτερο και παράλληλα δεν υπήρχε η έκπτωση συνέπειας κατά 15%.

Παρά ταύτα το πρόβλημα παραμένει, και χρειάζεται περισσότερο δραστική αντιμετώπιση. Τις προσεχείς ημέρες θα προσληφθεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος, με κάποια καθυστέρηση έναντι των αρχικών χρονικών προβλέψεων λόγω της εξ αντικειμένου σύνθετης διαδικασίας επιλογής.

Σε ό,τι αφορά στο άνοιγμα της λιανικής αγοράς διαπιστώνεται, παρά τις δημοπρασίες τύπου ΝΟΜΕ, στασιμότητα το τελευταίο 3μηνο. Παρατηρείται μάλιστα αξιοσημείωτη εμφάνιση του φαινομένου των επισφαλειών και στους άλλους προμηθευτές παρά το γεγονός ότι είχαν την ευχέρεια επιλογής της πελατείας τους.

Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την πολυπλοκότητα της διαχείρισης του προϊόντος της ΗΕ, η οποία απαιτεί επενδύσεις, στρατηγική και ανάληψη κινδύνου και βέβαια κάθε άλλο παρά για επιχειρηματική δραστηριότητα εύκολου κέρδους και βασισμένου σε παρεμβάσεις που στρεβλώνουν την αγορά προσφέρεται.

Για το σωστό άνοιγμα της αγοράς η ΔΕΗ έχει ήδη καταρτίσει χαρτοφυλάκιο πελατών προς διάθεση και αναμένει τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις προκειμένου να ολοκληρώσει τη διαδικασία.

Για την ανάκτηση από την εταιρεία των ποσών που έχει δαπανήσει τα προηγούμενα χρόνια (μετά το 2011) για ΥΚΩ η γνωμοδότηση της ΡΑΕ για ποσό της τάξης των € 360 εκατ. δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ήδη έχουν υποβληθεί οι απόψεις της ΔΕΗ, με την επιδίωξη επίλυσης της διαφοράς με διάλογο ή έστω με προσφυγή σε διαιτησία. Από τον Ιούλιο έχει αρχίσει η εκπόνηση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΔΕΗ, στα πλαίσια του οποίου εκτός των άλλων θα καθοριστεί το βέλτιστο επιχειρηματικό μοντέλο και ο οδικός χάρτης εταιρικού μετασχηματισμού.

Στο μεταξύ ήδη εφαρμόζονται μέτρα βέλτιστης αξιοποίησης του Προσωπικού, και ενίσχυσης της διοικητικής λειτουργίας μεταξύ άλλων με το νέο σύστημα αξιολόγησης.

Η ΔΕΗ ετοιμάζεται εντατικά και ενεργεί για την αντιμετώπιση των σοβαρών προκλήσεων που απορρέουν αφενός από την επικείμενη αλλαγή του μοντέλου αγοράς ΗΕ στη χώρα μας και αφετέρου την εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ. Ταυτόχρονα θα αξιοποιήσει τις σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης στον τομέα των ΑΠΕ και των ενεργειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα, ενώ εντείνει τις προσπάθειες για επιχειρηματικές πρωτοβουλίες στο εξωτερικό».