ΔΕΗ: Τερματισμός της πρότασης εξαγοράς ομολογιών έως 150 εκατ. ευρώ

Τερματίζει την πρόταση εξαγοράς ποσού έως 150 εκατ. ευρώ οφειλόμενων ομολογιών η Public Power Corporation Finance, όπως ανακοίνωσε η ΔΕΗ.

Συγκεκρινένα, η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ενημερώνει ότι η εξ’ ολοκλήρου θυγατρική της Public Power Corporation Finance plc ανακοινώνει τον άμεσο τερματισμό της πρότασης εξαγοράς μέχρι του ποσού των €150.000.000 των Ομολογιών συνολικού ποσού εκδόσεως € 500.000.000 με τοκομερίδιο 5,5% και λήξη το 2019 από τους κατόχους των Ομολογιών σύμφωνα με τους όρους που παρατίθενται στο πληροφοριακό δελτίο Πρότασης Εξαγοράς με ημερομηνία 26 Ιανουαρίου 2018 και υπόκειται στους όρους και τους περιορισμούς που περιέχονται σε αυτό.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΔΕΗ, ο τερματισμός της Πρότασης Εξαγοράς γίνεται χωρίς προϋποθέσεις και έχει άμεση εφαρμογή.

Η Πρόταση Εξαγοράς πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της στρατηγικής διαχείρισης παθητικού της Public Power Corporation Finance plc. Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς και την ανοδική πορεία της τιμής των Ομολογιών και προκειμένου να διασφαλισθεί η επιτυχημένη έκβαση της εξαγοράς ομολογιών, η Εταιρεία τερματίζει την Πρόταση Εξαγοράς και σκοπεύει να εξασκήσει το δικαίωμά της να προβεί σε προαιρετική εξόφληση Ομολογιών συνολικού ύψους € 150.000.000 στην τιμή 101,375%.