ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ: Τι προβλέπουν δύο νέες ρυθμίσεις για επίλυση διαφορών – Δείκτες Βιωσιμότητας

Δύο νέες σημαντικές ρυθμίσεις για τα δημόσια έργα περιλαμβάνονται σε τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Με την πρώτη θεσπίζεται διαδικασία διαιτησίας για την επίλυση των διαφορών στα συγχρηματοδοτούμενα δημόσια έργα, στα οποία Κύριος του Έργου ή και Φορέας Κατασκευής είναι δημόσια επιχείρηση του ν. 3429/2005.

Πρόκειται για μία καινοτόμο ρύθμιση που αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην επιτάχυνση του χρόνου εκτέλεσης των έργων αυτών, ανάγκη η οποία έχει επισημανθεί από όλες τις εργοληπτικές οργανώσεις της χώρας και από πολλές αναθέτουσες αρχές.

Με τη δεύτερη ρύθμιση μειώνεται το ελάχιστο όριο των δύο Δεικτών Βιωσιμότητας (ΔΒ) που απαιτείται για την κατάταξη των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ), από 1 σε 0,60 o ΔΒ1 και από 1 σε 0,80 ο ΔΒ2.

Παράλληλα, καθιερώνεται ετήσιος έλεγχος, αντί του ελέγχου ανά τριετία που ίσχυε μέχρι τώρα.

Οι Δείκτες Βιωσιμότητας καθιερώθηκαν το 2001, σε ένα τελείως διαφορετικό οικονομικό πλαίσιο και έκτοτε δεν τροποποιήθηκαν. Στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία, με βάση τους ισχύοντες δείκτες, ένας μεγάλος αριθμός εργοληπτικών επιχειρήσεων 3ης έως 7ης τάξης δεν είναι σε θέση να καλύψει τις προϋποθέσεις για κατάταξή τους, στο ΜΕΕΠ.

Με τη μείωση των δεικτών αλλά και τον ετήσιο έλεγχό τους, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στην υφιστάμενη οικονομική κατάσταση, ενώ, παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στις υγιείς και δυναμικές εργοληπτικές επιχειρήσεις να αναπτύσσονται χωρίς να αντιμετωπίζουν στρεβλό ανταγωνισμό.