ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ: Ποιοί δημόσιοι υπάλληλοι εξαιρούνται

Πέντε κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων εξαιρούνται από τη διαθεσιμότητα με κριτήρια που καθορίζει διευκρινιστική εγκύκλιος του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Όπως δημοσιεύει η εφημερίδα “ΕΘΝΟΣ”, πολύτεκνοι, ανάπηροι και όσοι έχουν υπό την προστασία τους ανήλικα, παιδιά που σπουδάζουν ή άτομα με ειδικές ανάγκες εξαιρούνται από τη διαθεσιμότητα. Επίσης, εξαιρείται ο ένας από τους δύο συζύγους, στην περίπτωση που υπηρετούν μαζί στο Δημόσιο όπως και όσοι έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες.

Πολύτεκνοι θεωρούνται οι γονείς με τέσσερα και άνω παιδιά, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και είναι έως 25 ετών. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Στην ίδια κατηγορία εντάσσεται ο γονέας χωρίς σύζυγο με τρία παιδιά που έχει γονική μέριμνα και επιμέλεια, εφόσον είναι έως 23 ετών, άγαμα ή σπουδάζουν ή υπηρετούν στον στρατό.

Στην κατηγορία αναπήρων εντάσσεται ο υπάλληλος με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

Επίσης αν ο υπάλληλος έχει σύζυγο με το ίδιο ποσοστό αναπηρίας ή παιδί που ανήκει στην κατηγορία των εξαρτημένων μελών. Βασική προϋπόθεση το ετήσιο εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ. Επίσης, απαιτείται πιστοποιητικό αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας που να είναι σε ισχύ.

Σε διαφορετική περίπτωση, τίθεται σε διαθεσιμότητα και θα εξαιρεθεί αναδρομικά από την ημερομηνία που τέθηκε σε διαθεσιμότητα, εφόσον προσκομίσει πιστοποιητικό αναπηρίας από ΚΕΠΑ με ποσοστό τουλάχιστον 67%. Επίσης, από το υπουργείο διευκρινίζεται ότι εκδίδεται διαπιστωτική πράξη κατάργησης του συνόλου των θέσεων της ειδικότητας που καταργείται και αναρτάται στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», συμπεριλαμβανομένων και των θέσεων των υπαλλήλων οι οποίοι εξαιρούνται.

Η παρούσα διαπιστωτική πράξη κοινοποιείται ηλεκτρονικά στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Επιπλέον, εκδίδονται ατομικές διαπιστωτικές πράξεις θέσης σε διαθεσιμότητα των υπαλλήλων των οποίων οι θέσεις καταργούνται και αναρτώνται στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Τέλος, σημειώνεται ότι η δικαστική απόφαση που ορίζει τον δικαστικό συμπαραστάτη πρέπει να είναι τελεσίδικη, για να εξαιρεθεί ο υπάλληλος από το καθεστώς της διαθεσιμότητας. Υπάλληλος ο οποίος έχει διοριστεί ειδικός επίτροπος τέκνου δεν εξαιρείται.