ΔΟΛ: Διευκρίνιση Σ.Ψυχάρη για το τίμημα της Δ.Π.

Ο κ. Σταύρος Ψυχάρης, σε συνέχεια της από 8/4/2013 υποβολής προαιρετικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών του ΔΟΛ, διευκρινίζει ότι το προσφερόμενο τίμημα τοις μετρητοίς ύψους 0,64 ευρώ ανά μετοχή είναι ίσο με την ανώτατη τιμή στην οποία απέκτησε μετοχές κατά τη διάρκεια και των δώδεκα μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, όπως προκύπτει μετά την προσαρμογή της τιμής λόγω:

α) της συνένωσης των μετοχών (reverse split) της εταιρίας με αναλογία 8 παλαιών προς 1 νέα μετοχή, σύμφωνα με απόφαση της από 23/4/2012 επαναληπτικής τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της, και
β) της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την από 30/11/2012 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της.