Δάνεια επιχειρήσεων με εγγύηση Δημοσίου: Τι πρέπει να κάνουν για να ανασταλεί προσωρινά η καταβολή των δόσεων

 

 

Πέντε βασικές προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας προσωρινής αναστολής καταβολής δόσεων δανείων που έχουν λάβει με την εγγύηση τουελληνικού δημοσίου. Η δυνατότητα αναστολής καταβολής των δόσεων έως το τέλος του 2014 αφορά σε περίπου 17.800 ιδιωτικές επιχειρήσεις με εγγυημένα δάνεια συνολικού ύψους περίπου 2,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 1,9 δισ. είναι εγγυημένα από το Δημόσιο. Οι πέντε προϋποθέσεις που καθορίζονται με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας είναι:

1. Nα έχουν εξοφλήσει τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές, πριν από την έναρξη της περιόδου αναστολής, και τυχόν οφειλόμενη προμήθεια ασφαλείας.

2. Nα βρίσκονται σε λειτουργία (προσκόμιση του τελευταίου υποβληθέντος Ε3 και της τελευταίας υποβληθείσας περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ ή του τελευταίου υποβληθέντος Ε1 για όσους δεν έχουν υποχρέωση υποβολής Ε3).

3. Να μην έχουν υπαχθεί, ούτε να έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα του Ν. 3588/2007, όπως ισχύει.

4. Η αναστολή να οδηγεί σε αύξηση της καθαρής παρούσας αξίας του δανείου (με την έννοια ότι η καθαρή παρούσα αξία των αναμενόμενων ταμειακών ροών μετά την αναστολή είναι μεγαλύτερη σε σχέση με την καθαρή παρούσα αξία των αντίστοιχων ταμειακών ροών σε περίπτωση εκκαθάρισης).

5. Η αναστολή να πραγματοποιείται επί ίσοις όροις τόσο για το εγγυημένο, όσο και για το μη εγγυημένο τμήμα των αναστελλόμενων δόσεων, κατ’ αναλογία με τα εφαρμοζόμενα για τα μη εγγυημένα από το δημόσιο δάνεια.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στις τράπεζες είναι η 31η Ιουλίου 2014. Τα χρεολύσια των δόσεων, των οποίων η καταβολή αναστέλλεται, προσαυξάνονται και αποπληρώνονται μαζί με τις αμέσως επόμενες δόσεις, αφού λήξει η περίοδος αναστολής, χωρίς επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου.
Οι συμβατικοί τόκοι των δόσεων που αναστέλλονται, καταβάλλονται από τους δανειολήπτες κατά το μέρος που τους βαρύνει, ενώ οι επιπλέον τόκοι, λόγω αναστολής, βαρύνουν τους δανειολήπτες.