ΕΛΓΕΚΑ: Στα €6,2 εκατ. συρρικνώθηκαν οι ζημιές το 2014

elgeka_78816
Επιτυχημένη χρονιά το 2014 για τον Όμιλο ΕΛΓΕΚΑ, καθώς κατάφερε να αναστρέψει τα αρνητικά αποτελέσματα των προηγούμενων ετών, να επιτύχει αισθητά βελτιωμένα περιθώρια κερδοφορίας και παράλληλα να θέσει τις βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη στους τομείς όπου δραστηριοποιείται. Έτσι τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του 2014 ανήλθαν σε € 9,2 εκατ.  έναντι ζημιών ύψους € 1,9 εκατ. το 2013.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, παρά το γεγονός ότι το οικονομικό περιβάλλον αποτέλεσε τροχοπέδη για άλλο ένα έτος,προσθέτοντας στα ήδη υπάρχοντα χαρακτηριστικά του εξαιρετικά περιορισμένου καταναλωτικού εισοδήματος και της έλλειψης χρηματοπιστωτικής ρευστότητας αυτό της πολιτικής αβεβαιότητας, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ κατάφερε να επιδείξει σημαντικές επιτυχίες κατά το 2014.

Ειδικότερα, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ προχώρησε σε αναδιάρθρωση των συνεργασιών του με διττό σκοπό: αφενός να απεμπλακεί από δραστηριότητες οι οποίες απέφεραν χαμηλή προστιθέμενη αξία στον Όμιλο και αφετέρου να εξυγιάνει το πελατολόγιό του ούτως ώστε να μειώσει αισθητά τον σχετικό πιστωτικό κίνδυνο. Ως αποτέλεσμα, η διαγραφόμενη πτώση του κύκλου εργασιών λειτούργησε ευεργετικά όσον αφορά τη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου.

Το 2014, μέσω της θυγατρικής «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.», ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ  απέκτησε παρουσία και σε νέες γεωγραφικές αγορές (Η.Π.Α., Αγγλία, Αυστραλία, κ.α.), παρουσία η οποία του επιτρέπει, σε συνδυασμό με το καινοτόμο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο που έχει αναπτύξει κατά τα τελευταία έτη και το οποίο εμπλουτίζει συνεχώς, να παρουσιάζει εντυπωσιακή αύξηση των μεγεθών του, ενώ οι προσδοκίες για περαιτέρω ανάπτυξη είναι εξαιρετικά υψηλές.

Επιπλέον, η μητρική εταιρία «EΛΓΕΚΑ Α.Ε.» υλοποίησε μία σειρά από δράσεις με στόχο την περαιτέρω διείσδυση και ενίσχυση των πωλήσεων σε εξειδικευμένους τομείς υφιστάμενων αγορών, όπως για παράδειγμα αυτή του καναλιού διανομής στα σημεία αυθόρμητης αγοράς, τα οποία και διατηρούν, παρά την κρίση, ένα αξιόλογο μερίδιο της αγοράς.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου των Logistics, με αξιοσημείωτο γεγονός της χρονιάς τη στρατηγική συνεργασία και συμμετοχή στην «DIAKINISIS LOGISTICS CYPRUS LTD» με τον Όμιλο της C.A. PAPAELLINAS στην Κύπρο.

Τέλος, επιτεύχθηκε περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους σε κάθε επίπεδο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, μέσω της βελτιστοποίησης της χρήσης των πόρων του Ομίλου, διαδικασία η οποία αποτελεί πλέον βασικό κριτήριο αξιολόγησης της καθημερινής λειτουργίας του.

Ως συνέπεια των παραπάνω, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το 2014 διαμορφώθηκε σε € 275,4 εκατ. έναντι € 311,5 εκατ. το 2013, παρουσιάζοντας πτώση κατά 11,6%. Εντούτοις, η αποδοτικότητα του Ομίλου παρουσίασε εντυπωσιακή βελτίωση, με σημαντικά αυξημένα περιθώρια κέρδους σε κάθε επίπεδο δραστηριότητας.

Έτσι, τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του 2014 ανήλθαν σε € 9,2 εκατ. έναντι ζημιών ύψους € 1,9 εκατ. το 2013.

Τα παραπάνω είχαν σαν αποτέλεσμα τον σημαντικό περιορισμό των ζημιών προ φόρων σε € 6,5 εκατ. το 2014 έναντι € 21,0 εκατ. το 2013, καθώς και των ζημιών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας σε € 6,2 εκατ. το 2014 έναντι € 25,3 εκατ. το 2013.

Κατά το έτος 2015, οι προσπάθειες του Ομίλου θα εντατικοποιηθούν και θα επικεντρωθούν στην ανάπτυξη των εργασιών του στους τομείς όπου παρουσιάζει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (εμπορία καταναλωτικών προϊόντων, παροχή υπηρεσιών logistics, παραγωγή τυροκομικών προϊόντων), με απώτερο σκοπό την σταθεροποίηση των πωλήσεών του και την περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας του.