ΕΛΠΕ: Πώληση μετοχών και εξάσκηση options από αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο

H ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (η “Εταιρεία”), ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ο κος Ανδρέας Σιάμισιης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Ομίλου, σύμφωνα με την από 11/01/2018 γνωστοποίηση συναλλαγής προς την Εταιρεία:

1. προέβη την 03/01/2018 σε πώληση 14.946 κοινών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας €116.331,54

2. απέκτησε την 08/01/2018, 17.396 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας έναντι εξάσκησης 19.448 δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρείας.

Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών.