ΕΠΙΤΟΚΙΑ: Πτώση για καταθέσεις, άνοδος για δάνεια – Στοιχεία της ΤτΕ για τον Απρίλιο

Πτώση παρουσίασε, τον Απρίλιο του 2014, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων αυξήθηκε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το επιτοκιακό περιθώριο αυξήθηκε κατά 43 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στo 4,13%.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων μειώθηκε κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε, τον Απρίλιο του 2014, στο 1,69%. Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μιας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,34%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρουσίασε πτώση κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,34%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος μειώθηκε κατά 10 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,71%.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 36 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,82%, τον Απρίλιο του 2014. Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) αυξήθηκε κατά 20 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,86%. Αντίθετα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι 1 έτος μειώθηκε κατά 12 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,69%.

Τον Απρίλιο του 2014, τα μέσα επιτόκια των επιχειρηματικών και επαγγελματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα στο 7,22% και στο 9,12%, αντίστοιχα. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος αυξήθηκε κατά 29 μονάδες βάσης στο 6,68% για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ, αυξήθηκε κατά 10 μονάδες βάσης στο 5,95% για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ και αυξήθηκε κατά 107 μονάδες βάσης στο 6,64% για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων για δάνεια με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος αυξήθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και δαμορφώθηκε στο 3,03%.

Επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων και δανείων

Πτώση παρουσίασε, τον Απρίλιο του 2014, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο που εφαρμόζεται στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο των δανείων παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο. Tο επιτοκιακό περιθώριο αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,74%.

Ειδικότερα, τον Απρίλιο του 2014, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη μειώθηκε κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,89%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 10 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,78%. Τα μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών και επαγγελματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στο 3,01% και στο 5,77% αντίστοιχα. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων παρουσίασε άνοδο κατά 11 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,82%.

Τον Απρίλιο του 2014, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,85%, ενώ το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο των δανείων παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στο 5,59%.

Πίνακας 1: Μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

Φεβρουάριος 2014

Μάρτιος   2014

Απρίλιος 2014

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Μίας ημέρας από νοικοκυριά

0,33

0,33

0,34

Μίας ημέρας από επιχειρήσεις

0,35

0,38

0,34

Με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά

2,80

2,81

2,71

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των καταθέσεων

1,74

1,76

1,69

ΔΑΝΕΙΑ

Καταναλωτικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

14,71

14,66

14,86

Επιχειρηματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

7,23

7,23

7,22

Επαγγελματικά  χωρίς καθορισμένη διάρκεια

9,17

9,15

9,12

Καταναλωτικά με συγκεκριμένη διάρκεια και με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος

7,80

7,81

7,69

Επιχειρηματικά με συγκεκριμένη διάρκεια και με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος:-δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ

-δάνεια από 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ

-δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ

6,78

5,82

5,88

6,39

5,85

5,57

6,68

5,95

6,64

Στεγαστικά με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος

2,73

2,95

3,03

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των δανείων

5,40

5,46

5,82

 Περιθώριο επιτοκίου*

3,66

3,70

4,13

 

Πίνακας 2: Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

Φεβρουάριος 2014

Μάρτιος   2014

Απρίλιος  2014

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

3,00

2,96

2,89

Από επιχειρήσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως  2 έτη

2,86

2,88

2,78

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των καταθέσεων**

1,92

1,90

1,85

ΔΑΝΕΙΑ

Στεγαστικά με διάρκεια  άνω των 5 ετών

3,01

3,02

3,01

Επιχειρηματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

4,73

4,71

4,82

Επαγγελματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

5,75

5,75

5,77

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των δανείων

5,59

5,58

5,59

 Περιθώριο επιτοκίου*

3,67

3,68

3,74