ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: “Ψαλίδι” 50% στις αποζημιώσεις των μελών

Η περικοπή κατά 50% των αποζημιώσεων των μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης των ΝΠΔΔ ισχύει και για τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όπως αποφάσισε το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ειδικότερα, από το Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο απορρίφθηκε η αίτηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού με την οποία ζητούσε να ανακληθεί η πράξη του αρμόδιου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αποφάνθηκε ότι δεν πρέπει να θεωρηθεί το χρηματικό ένταλμα πληρωμής της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την καταβολή στα μέλη της 6.812 ευρώ, ως αποζημίωση για τη συμμετοχή τους (τον Απρίλιο του 2011) σε συνεδριάσεις της Ολομέλειας.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού ζητούσε να μην περικοπούν οι αποζημιώσεις των μελών της επικαλούμενη ότι είναι Ανεξάρτητη Αρχή και, με βάση ιδρυτικούς νόμους, έχει ιδιαίτερο νομικό και πραγματικό καθεστώς που της επιτρέπει να δρα στο χώρο της αρμοδιότητάς της κατά τρόπο εντελώς διάφορο από εκείνο των ΝΠΔΔ.

Κατά συνέπεια, δεν είναι ΝΠΔΔ η Επιτροπή Ανταγωνισμού, υπογράμμιζε στην αίτησή της.

Οι σύμβουλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκριναν ότι η προβλεπόμενη από το νόμο 3833/2010 μείωση κατά 50% των αμοιβών, αποζημιώσεων και απολαβών των μελών των συλλογικών οργάνων διοίκησης όλων ανεξαιρέτως των ΝΠΔΔ, αφορά και την κατά συνεδρίαση αποζημίωση των μελών της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού η οποία αποτελεί συλλογικό όργανο διοίκησής της. Και αυτό γιατί η Επιτροπή Ανταγωνισμού συνιστά ΝΠΔΔ, παρά το μη ρητό χαρακτηρισμό της από το νόμο, δοθέντος ότι διαθέτει νομική προσωπικότητα και πληροί πρωτίστως το κρίσιμο για το χαρακτηρισμό της αυτό κριτήριο της άσκησης δημόσιας εξουσίας με την έκδοση εκτελεστών -όπως λέγονται στην νομική επιστήμη- διοικητικών πράξεων που προσβάλλονται στο Συμβούλιο της Επικρατείας.