ΕΥΔΑΠ: Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

eydap_1Η χρήση του 2014 ολοκληρώθηκε για την ΕΥΔΑΠ με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα, καθώς ενίσχυσε περαιτέρω την αναπτυξιακή και κερδοφόρα πορεία της, στηρίζοντας παράλληλα τις ευαίσθητες οικονομικά ομάδες που πλήττονται από την οικονομική κρίση.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας διαμορφώθηκε στα 326,4 εκατ. ευρώ έναντι 336,2 εκατ. ευρώ το 2013, παρουσιάζοντας μείωση κατά
2,9% η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην εφαρμογή των νέων χαμηλών τιμολογίων για τους καταναλωτές στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωνικής
πολιτικής της Εταιρείας.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας αυξήθηκαν κατά 4,8% παρά την μείωση
του κύκλου εργασιών και διαμορφώθηκαν στα 87,6 εκατ. ευρώ έναντι 83,6 εκατ. ευρώ το 2013 κυρίως λόγω της μείωσης  του συνολικού λειτουργικού
κόστους  κατά 1,2%, στα 276,7 εκατ. ευρώ έναντι 280,0 εκατ. Ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων της ΕΥΔΑΠ ανήλθαν στο ποσό των 63,5 εκατ. Ευρώ έναντι 61,3 εκατ. Ευρώ το 2013, σημειώνοντας αύξηση 3,7%.

Τα κέρδη μετά φόρων για την Εταιρεία διαμορφώθηκαν στο ποσό των 42,0 εκατ. ευρώ, έναντι 77,7 εκατ. ευρώ του 2013 τα οποία όμως δεν είναι
συγκρίσιμα λόγω της θετικής επίδρασης από αναβαλλόμενη φορολογία κατά τη προηγούμενη χρήση.

Η ΕΥΔΑΠ συνεπής πάντα προς τους μετόχους της -με την αδιάλειπτη, από την ημέρα εισαγωγής της στο ΧΑ, ετήσια διανομή μερίσματος- θα
προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, τη διανομή μερίσματος, όπως και πέρσι ίση με το 50%,
των καθαρών κερδών του 2014, ποσού 21,3 εκατ. ευρώ (0,20 ευρώ ανά μετοχή).