ΕΥΔΑΠ: Οικονομικά αποτελέσματα

Στα 70,7 εκατ. ευρώ μειώθηκε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου και της ΕΥΔΑΠ στο πρώτο τρίμηνο του 2014 από 73,1 εκατ. ευρώ που ήταν το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013.

Τα μετά από φόρους κέρδη μειώθηκαν στα 5,5 εκατ. ευρώ από 25,7 εκατ. αντίστοιχα το πρώτο τρίμηνο του 2013. Σημειώνεται ότι το πρώτο τρίμηνο του 2013, η αλλαγή του συντελεστή φορολογίας από 20% σε 26% είχε επηρεάσει σημαντικά την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση κατά 20 εκατ. ευρώ βελτιώνοντας τα κέρδη μετά φόρων του 2013.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 8,4 εκατ. ευρώ, έναντι 17,4 εκατ. ευρώ πέρυσι, τα δε κέρδη πριν από φόρους αυξήθηκαν στα 9,1 εκατ. ευρώ από 8,6 εκατ. ευρώ.