Εθνική Ασφαλιστική: Ισχυρή κερδοφορία το 2014

Ισχυρή κερδοφορία εμφάνισε το 2014 η Εθνική Ασφαλιστική. Ο Όμιλος παρουσίασε κέρδη προ φόρων ύψους €105,5 εκ. αντίστοιχα με αυτά του 2013 (€111,9 εκ.), εξέλιξη που σηματοδοτεί τη συνέχιση των καλών αποτελεσμάτων στα οποία ο Όμιλος επανάκαμψε τα τελευταία χρόνια. Αντίστοιχα, η Εταιρία παρουσίασε κέρδη προ φόρων ύψους €105,0 εκ. για το έτος.

Τα κέρδη ενίσχυσαν περαιτέρω την κεφαλαιακή επάρκεια της Εθνικής Ασφαλιστικής. Συγκεκριμένα, τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας κατά το 2014 ενισχύθηκαν κατά €64,4 εκατ. (ανερχόμενα σε €591 εκατ.), με αποτέλεσμα, αυτή, να παρουσιάσει πλεόνασμα περιθωρίου φερεγγυότητας ύψους €595,0 εκ., σημαντικά αυξημένο σε σχέση με το 2013 όταν είχε διαμορφωθεί σε €478,3 εκ., με το δείκτη φερεγγυότητας να διαμορφώνεται σε 590% έναντι δείκτη 528% το 2013. Η ενίσχυση αυτή του Ομίλου ως απόρροια της κερδοφορίας του, ενισχύει περαιτέρω τα κεφάλαια του Ομίλου στο επερχόμενο περιβάλλον Solvency II.

Η Εταιρία κατάφερε να αυξήσει σημαντικά την παραγωγή της και να πετύχει ένα κερδοφόρο αποτέλεσμα μέσα στο εξαιρετικά δυσμενές οικονομικό περιβάλλον. Η νέα παραγωγή σε ετησιοποιημένα ασφάλιστρα των ατομικών συμβολαίων ζωής έφθασε τα €40,5 εκατ.. Τα εγγεγραμμένα (μικτά) ασφάλιστρα για τον Όμιλο ανήλθαν σε €563,3 εκ. έναντι €574,6 εκ., ενώ για τη Μητρική Εταιρία αυτά ανήλθαν σε €533,3 εκ. έναντι €545,3 εκ. το 2013. Αν συμπεριληφθούν τα επενδυτικά συμβόλαια, τα εγγεγραμμένα (μικτά) ασφάλιστρα διαμορφώνονται στα €778,9 εκ. έναντι €660,2 εκ., ενώ για τη Μητρική Εταιρία στα €748,9 εκ. έναντι €630,9 εκ. το 2013.

Η εξέλιξη της κερδοφορίας είναι κυρίως αποτέλεσμα του εντεινόμενου ελέγχου του κόστους ζημιών, ιδιαίτερα στους κλάδους Ζωής και Αυτοκινήτου, της αποτελεσματικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου Επενδύσεων, της ανάπτυξης νέων κερδοφόρων προϊόντων, της ενίσχυσης των εναλλακτικών δικτύων πωλήσεων και της αποτελεσματικής διαχείρισης των λειτουργικών εξόδων, μέσω συνεργειών με την Μητρική Εταιρία ΕΤΕ.

Το 2014 σε σχέση με το 2013 μειώθηκε κατά €21,0 εκ. το ύψος των ανείσπρακτων απαιτήσεων από χρεώστες ασφαλίστρων, μέσω της εφαρμογής αυστηρότερων διαδικασιών, αλλαγής της πιστοληπτικής πολιτικής, καθώς και με την εφαρμογή νέων τρόπων είσπραξης ασφαλίστρων για τα ασφαλιστήρια όλων των κλάδων.

Όπως αναφέρει η Εθνική Ασφαλιστική σε σχετική ανακοίνωση, “επενδύει στο μέλλον, αυξάνοντας διαρκώς τα μερίδια της στην αγορά και πραγματοποιεί όλα όσα θα της επιτρέψουν να προσφέρει τις αρτιότερες δυνατές λύσεις στους πελάτες της. Με άξονα την καινοτομία και αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, η Εταιρία επανασχεδίασε εγκαίρως της στρατηγική της, με στόχο τη μετεξέλιξή της σε μια σύγχρονη, σταθερά ισχυρή ασφαλιστική επιχείρηση.

Έχει υιοθετήσει μια αυστηρά πελατοκεντρική φιλοσοφία, την οποία υπηρετεί με τη δημιουργία νέων, ευέλικτων προϊόντων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις δυνατότητες των ασφαλισμένων και ένα επενδυτικό πρόγραμμα που εστιάζει σε καινοτόμες λύσεις και νέες τεχνολογίες.

Η Εθνική Ασφαλιστική, διατηρώντας τις θετικές αποδόσεις στο σύνολο των δραστηριοτήτων της, θα αποτελέσει βασικό «μοχλό» στις εξελίξεις της ασφαλιστικής αγοράς, αναπτύσσοντας τα δίκτυα της, επενδύοντας στο προσωπικό της και στηρίζοντας τους πελάτες της. Μέσα από αυτό το μοντέλο, η Εταιρία με αρωγό τη μητρική της Εθνική Τράπεζα φιλοδοξεί ως παραγωγική μονάδα να συμβάλει στην επανεκκίνηση της εθνικής οικονομίας”.