Εθνική: Καθοριστικής σημασίας η εκταμίευση της δόσης-Για το χρέος φταίνε οι πολιτικές ύφεσης

Συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας θα κυμανθεί στο -6,7% το 2012 και στο -4,7% το 2013 «βλέπει» η Εθνική Τράπεζα στο δελτίο της Διεύθυνσης Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης. Επίσης, αναφέρει ότι η αύξηση του χρέους οφείλεται στις πολιτικές της ύφεσης.

Ειδικότερα, όπως τονίζει η μείωση του ΑΕΠ κατά το 2013 αντανακλά κυρίως την ισχυρή αρνητική επίδραση από τη σωρευτική συρρίκνωση του ΑΕΠ έως τα τέλη του 2012 που μεταφέρεται στον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης του 2013, (δημιουργώντας υφεσιακή επίδραση της τάξης του -3,0% περίπου σε ετήσια βάση) και την εφαρμογή ενός αξιόπιστου αλλά έντονα υφεσιακού μείγματος δημοσιονομικής προσαρμογής βασισμένο σε νέα μέτρα που αντιστοιχούν σε 5,2% του ΑΕΠ.

Επίσης, αναφέρει ότι τα δημοσιονομικά μέτρα βάσει του χρονισμού εφαρμογής τους και της διάρθρωσής τους (κυρίως περικοπές δαπανών), συνεπάγονται ένα υφεσιακό αποτέλεσμα της τάξης του -3,7% περίπου βάσει ενός εκτιμώμενου δημοσιονομικού πολλαπλασιαστή (δαπανών και εσόδων) της τάξης της μονάδας, σημαντικά αυξημένου εξαιτίας της παρατεταμένης ύφεσης.

Σημαντικές οι επιδράσεις από τη δόση στην οικονομία
Οι άμεσες και έμμεσες επιδράσεις από την αναμενόμενη εκταμίευση της επόμενης δόσης του οικονομικού προγράμματος θα είναι σημαντικές τόσο σε όρους μείωσης αβεβαιότητας και βελτίωσης του οικονομικού κλίματος αλλά και μέσω βελτίωσης των συνθηκών ρευστότητας στην οικονομία.

Συγκεκριμένα, η αναμενόμενη αποπληρωμή άνω των €4 δις συσσωρευμένων ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, η πιθανή αποδέσμευση περίπου 5 δις, μέσω περιορισμού του μέσου επιπέδου των εκδόσεων εντόκων γραμματίων (που θα ισοδυναμούσαν σε σχεδόν αντίστοιχη αύξηση της αξιοποιήσιμης ρευστότητας από το τραπεζικό σύστημα), σε συνδυασμό με τις αυξημένες ροές κεφαλαίων από την ΕΕ και την επιστροφή καταθέσεων προς το τραπεζικό σύστημα λόγω μειωμένης αβεβαιότητας, θα μπορούσαν να μετριάσουν τις υφεσιακές πιέσεις στην οικονομία.

Οι παραπάνω θετικές επιδράσεις εκτιμάται ότι θα μειώσουν την ύφεση το 2013 κατά 2 περίπου ποσοστιαίες μονάδες συγκριτικά με το επίπεδο που θα διαμορφωνόταν βάσει της υφεσιακής δυναμικής από το 2012 και των νέων δημοσιονομικών μέτρων για το 2013. Ως εκ τούτου, εκτιμάται ότι η συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας (σε σταθερές τιμές) θα διαμορφωθεί στο -6,7% το 2012 και στο -4,7% για το 2013.

Αναφορικά με τις δημοσιονομικές εξελίξεις, η Εθνική τονίζει ότι παρουσιάζονται οι ιδιαίτερα ικανοποιητικές τάσεις στην πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού ο οποίος παραμένει συμβατός με τους ετήσιους στόχους καθώς και τα βασικά στοιχεία του Κρατικού προϋπολογισμού για το 2013, παρά τη σημαντική αύξηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του δημοσίου. Το μέγεθος της δημοσιονομικής προσπάθειας είναι πρωτοφανές με τα εφαρμοζόμενα μέτρα να υπερβαίνουν σωρευτικά το 24% του ΑΕΠ την περίοδο 2010-2013 στοχεύοντας σε προσαρμογή του πρωτογενούς ελλείμματος διορθωμένου για τον οικονομικό κύκλο, μεγαλύτερη του 13% του ΑΕΠ – υποδηλώνοντας το αυξανόμενο κόστος, σε όρους απώλειας οικονομικής δραστηριότητας, της δημοσιονομικής προσπάθειας .

Τέλος, γίνεται σύντομη αναφορά στους παράγοντες που επιδρούν στην παρατηρούμενη επιδείνωση της δυναμικής χρέους και στις χρηματοδοτικές ανάγκες του δημοσίου για την περίοδο 2013-2016.

Διαπιστώνεται, από τους αναλυτές της Τράπεζας, ότι η βαθύτερη ύφεση και όχι οι δημοσιονομικές αποκλίσεις αποτελούν τη βασική αιτία για την επιδείνωση της δυναμικής χρέους και τη διεύρυνση των χρηματοδοτικών αναγκών.