Εθνική Πανγαία: Αύξηση 5% του κύκλου εργασιών στο α’ τρίμηνο – Κέρδη 19 εκατ. ευρώ

ethniki_pangaia

Η Εθνική Πανγαία ανακοίνωσε ότι ο κύκλος εργασιών του Ομίλου για τη τρίμηνη περίοδο που έληξε την 31 Μαρτίου 2016 αυξήθηκε κατά 5% και ανήλθε σε €28,6 εκατ. έναντι €27,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Όπως ανακοίνωσε η Εθνική Πανγαία, η αύξηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των κερδών περιόδου, μη λαμβανομένης υπ’ όψιν της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων κατά 4% (Α’ τρίμηνο 2016: €19,5 εκατ., Α’ τρίμηνο 2015: €18,8 εκατ.).

Επίσης τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και
αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων (adjusted EBITDA) αυξήθηκαν κατά 8% (Α’ τρίμηνο 2016: €25,1 εκατ., Α’ τρίμηνο 2015: €23,3 εκατ.). Τέλος τα κέρδη περιόδου ανήλθαν σε €19,0 εκατ.

Η Εσωτερική Αξία (NAV) του Ομίλου στις 31 Μαρτίου 2016 ανήλθε σε €1.212,1 εκατ. ή €4,74 ανά μετοχή (31 Δεκεμβρίου 2015: €1.193,6 ή €4,67 ανά μετοχή).