Ελληνικά Χρηματιστήρια: Μέρισμα 0,21 ευρώ και επιστροφή κεφαλαίου 0,11 ευρώ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX), ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση του 2014 (1/1/2014 έως 31/12/2014) και αποφάσισε να προτείνει στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαΐου 2015, τη διανομή μερίσματος €0,21ανά μετοχή. Επίσης, το ΔΣ της Εταιρείας αποφάσισε να προτείνει την επιστροφή κεφαλαίου ύψους €0,11ανά μετοχή. Οι ημερομηνίες αποκοπής και καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου θα αποφασιστούν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Η εταιρεία θα ενημερώσει για τις ακριβείς ημερομηνίες, μόλις αυτές αποφασιστούν.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο ΑθηνώνΑ.Ε. Συμμετοχών, μετά από φόρους, διαμορφώθηκαν σε €21 εκ. έναντι €32,3 εκ. το 2013, μειωμένα κατά 35%. Τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή το 2014, μετά από φόρους, υπολογίζονται σε €0,32, έναντι €0,49το 2013. Σημειώνεται ότι κατά το 2013, ο Όμιλος είχε έσοδα συνολικού ύψους €42,4 εκ. από εταιρικές πράξεις εισηγμένων εταιριών που μπορούν, λόγω του μεγέθους και του χαρακτήρα τους, να θεωρηθούν ως μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα (Ανακεφαλαιοποίησησυστημικών τραπεζών, δημόσια προσφορά CCHBC).

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στα €47,3 εκ. το 2014 έναντι €81,5εκ. το 2013, ενώ μετά την αφαίρεση του Πόρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα συνολικά ενοποιημένα έσοδαανήλθανστα €45,1 εκ. έναντι €79,9 εκ. Εξαιρουμένων των προαναφερθέντων θεωρούμενων μη επαναλαμβανόμενων εσόδων, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το 2013 ανήλθε σε €39,1 εκ., και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) σε €16,7 εκ. έναντι€24 εκ. το 2014.

Παρά την μείωση του Γενικού Δείκτη κατά 29%, η αύξηση του κύκλου εργασιών το 2014 σε σχέση με το 2013 σε συγκρίσιμη βάση οφείλεται στην αύξηση της αξίας και του όγκου συναλλαγών, καθώς και του μέσου όρου της κεφαλαιοποίησης και ενίσχυσε τον κύκλο εργασιών στις βασικές δραστηριότητες του Ομίλου. Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €127,1 εκ. έναντι €86,6 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 47%, ενώ η μέση κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς αυξήθηκε κατά 34% το 2014 σε σχέση με το 2013 (€69,4 δις έναντι €51,9 δις). Ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών παρουσίασε σημαντική άνοδο 77%, και ανήλθε σε 95,2 εκ. μετοχές έναντι 53,6 εκ. μετοχών το 2013 με αποτέλεσμα η ρευστότητα της αγοράς μετρούμενη με την κυκλοφοριακή ταχύτητα να παρουσιάσει σημαντική αύξηση (από 55,9% το 2013 στο 63,1% το 2014).

Στην αγορά παραγώγων, ο μέσος ημερήσιος αριθμός συμβολαίων αυξήθηκε κατά 17% (48,7 χιλ. έναντι 41,6 χιλ.), ενώ τα αντίστοιχα έσοδα διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης παρουσίασαν άνοδο 2% λόγω της διαφοροποίησης του μίγματος προϊόντων στην αγορά καθώς και των τιμολογιακών μειώσεων που ισχύουν από 2.1.2014.

Το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών με νέες δραστηριότητεςδιατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα με το 2013 (€19,38 εκ. έναντι €19,39 εκ.).Αντίστοιχα, το κόστος λειτουργικών εργασιών και δαπανών του Ομίλου επίσης διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα με το 2013 (€16,95 εκ. έναντι €17,07 εκ.).

Τέλος, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) το 2014 διαμορφώθηκαν στα €27,7 εκ. έναντι €63,1 εκ.το 2013.