Ελληνική Τράπεζα: Ζημίες 23,4 εκατ. στο α’ εξάμηνο

Καθαρές ζημίες €23,4 εκατ. ανακοίνωσε για το εξάμηνο του 2017 η Ελληνική Τράπεζα έναντι κερδών €0,7 εκατ. πέρυσι, λόγω αυξημένων προβλέψεων.

Οι προβλέψεις της τράπεζας αυξήθηκαν στα €77,6 εκατ. από €48,8 εκατ. Η τράπεζα αναφέρει ότι η άνετη ρευστότητα που διαθέτει της επιτρέπει να εκμεταλλευτεί ευκαιρίες με κύριο στόχο την οργανική ανάπτυξη.

Έσοδα

Το σύνολο των καθαρών εσόδων του ομίλου μειώθηκε κατά 2% στα €128,5 εκατ. από €131 εκατ. το εξάμηνο του 2016.

Μειωμένα κατά 11% ήταν τα καθαρά έσοδα από τόκους, τα οποία ανήλθαν στα €66,3 εκατ. από €74,7 εκατ. το εξάμηνο του 2016. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του ομίλου διαμορφώθηκε στο 2% έναντι 2,1% το εξάμηνο του 2016.

Τα μη επιτοκιακά έσοδα ανήλθαν στα €62,2 εκατ. παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 10%.

Προβλέψεις

Οι ζημίες απομείωσης και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων ανήλθαν στα €77,6 εκατ., παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 59%.

Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων στο σύνολο των μεικτών χορηγήσεων μειώθηκε σε 56% έναντι 58,2% τον Δεκέμβριο του 2016.

Ο δείκτης κάλυψης για τα NPLs φθάνει το 60,4% έναντι 54,9% τέλος του 2016.