Ελληνική Τράπεζα: Πουλά χαρτοφυλάκιο NPLs 145 εκατ. ευρώ

Συμφωνία για την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων, ύψους 145 εκατ. ευρώ,  στην B2Kapital Cyprus ανακοίνωσε η Ελληνική Τράπεζα.

 

Όπως αναφέρει στην σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η τράπεζα, «η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η Τράπεζα) έχει συνάψει συμφωνία για την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων, το οποίο αποτελείται κυρίως από εξασφαλισμένες  και μη εξασφαλισμένες χορηγήσεις, μη-λιανικής τραπεζικής, στη B2Kapital Cyprus Ltd, εξ ολοκλήρου θυγατρική της B2Holding ASA, Νορβηγικής εταιρείας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο του Όσλο (η Συναλλαγή). Η Συναλλαγή αποτελεί μέρος του προγράμματος της Τράπεζας για μείωση του  μη εξυπηρετούμενου χαρτοφυλακίου της και είναι σε καθαρά εμπορική βάση.

 

Το μεικτό συνολικό ποσό των περιουσιακών στοιχείων που πωλούνται με βάση τη Συναλλαγή  είναι €145 εκατ., αποτελούμενο από 1.158 δανειολήπτες και 1.977 χορηγήσεις (σε κάθε περίπτωση κατά τις 30 Σεπτεμβρίου 2017). Η Συναλλαγή, η οποία δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και στην κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας λόγω των υφιστάμενων προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί για τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία, αποτελεί ακόμη ένα βήμα για τη μείωση της έκθεσης της Τράπεζας σε προβληματικά περιουσιακά στοιχεία, καθώς μειώνει το ποσό των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά 6,2% με βάση τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις στις 30 Σεπτεμβρίου 2017.

 

Η Συναλλαγή είναι σύμφωνη με τη στρατηγική της Τράπεζας για αναδιάρθρωση του ισολογισμού της, καθώς και με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Επιπλέον της οργανικής μείωσης του προβληματικού δανειακού χαρτοφυλακίου, η Τράπεζα παραμένει προσηλωμένη στην επιτάχυνση της μείωσης των προβληματικών δανείων μέσω της πώλησης δανειακών χαρτοφυλακίων καθώς και άλλων συναλλαγών.

 

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής υπόκειται στην ολοκλήρωση των αναγκαίων διαδικασιών με βάση τη σχετική νομοθεσία, στις σχετικές εγκρίσεις από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2018».