Επ. Κεφαλαιαγοράς: Μοίρασε πρόστιμα – Ανάκληση άδειας της ΣΤΟΚ ΡΕΙΤ Α.Ε.Ε.Δ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 682/22.5.2014 συνεδρίασή του αποφάσισε:

• Tην ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «ΣΤΟΚ ΡΕΙΤ Α.Ε.Ε.Δ.», με έδρα την Καλλιθέα, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 (α) του άρθρου 39 του ν.3606/2007.

• Την επιβολή προστίμου ύψους € 10.000 στην «ALPHA BANK AE», ως καθολικής διαδόχου της «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», για παραβάσεις της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς από την τελευταία, αναφορικά με την προσυμβατική ενημέρωση των επενδυτών.

• Την επιβολή προστίμου € 10.000 στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ», ως καθολικής διαδόχου της «CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD» η οποία ενεργώντας ως αντιπρόσωπος θυγατρικής ΑΕΔΑΚ, δεν τήρησε τη διαδικασία διάθεσης μεριδίων αλλοδαπών αμοιβαίων κεφαλαίων πελατών της, κατά παράβαση του ν. 3283/2004.

• Την επιβολή προστίμου € 6.000 στην εταιρεία «FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LIMITED», για εκπρόθεσμη γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής συμμετοχής της στην εταιρεία, «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ», κατά παράβαση του ν.3556/2007.

• Την επιβολή προστίμου € 4.500 στην κ. Ευαγγελία Λούλη, μέτοχο της εταιρείας «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ», για εκπρόθεσμη γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής συμμετοχής της στην ως άνω εταιρεία, κατά παράβαση του ν.3556/2007.

• Την επιβολή προστίμου € 1.500 στην κ. Ολγα Μάνου, μέτοχο της εταιρείας «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ», για εκπρόθεσμη γνωστοποίηση μεταβολής συμμετοχής της στην ως άνω εταιρεία, κατά παράβαση του ν.3556/2007.

• Την επιβολή προστίμου € 1.500 στην εταιρία «L.L.I EUROMILLS GROUP GMBH», μέτοχο της εταιρείας «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ», για εκπρόθεσμη γνωστοποίηση μεταβολής συμμετοχής της στην ως άνω εταιρεία, κατά παράβαση του ν.3556/2007.