Ερχεται προκήρυξη για οικονομολόγους και διοικητικούς στην Τράπεζα της Ελλάδος

e-dimosio.gr: Με πτυχιούχους θα ενισχυθεί η Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με νέα προκήρυξη που ετοιμάζεται. Από τις αρχές Νοεμβρίου έχουν αποχωρήσει από την Τράπεζα, λόγω μείωσης μισθού, πάνω από σαράντα έμπειρα και ικανά υψηλόβαθμα στελέχη, που είχαν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης. Η μαζική αποχώρηση έμπειρων υψηλόβαθμων στελεχών και η μετακίνηση στελεχών από κάτω προς τα επάνω, έχει δημιουργήσει μεγάλο κενό στην λειτουργία της Τράπεζας. Σε μια προσπάθεια να καλυφθούν αυτά τα κενά η Τράπεζα έχει καταθέσει στο υπουργείο Οικονομικών αίτημα με το οποίο ζητά νέα προκήρυξη για μόνιμο προσωπικό.Οι συγκεκριμένες προσλήψεις θα είναι μέσω ΑΣΕΠ όπως είχε γίνει και στην περίπτωση 1Ε/2010 προκήρυξης του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 65 θέσεων εξειδικευμένου Επιστημονικού Προσωπικού στην ΤτΕ.

 Για τις θέσεις των οικονομλόγων γίνονται δεκτά τα εξής πτυχία ή δίπλωμα Θετικών ή Τεχνολογικών Επιστημών ή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας. 

Πώς θα προσληφθεί το νέο προσωπικό
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από πενταμελή Επιτροπή Επιλογής που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Προέδρου του ΑΣΕΠ σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε μεταγενεστέρως. Η επιτροπή αξιολογεί τους υποψηφίους και τους κατατάσσει σε σειρά προτεραιότητας στους πίνακες κατάταξης με βάση τους τίτλους σπουδών, βασικούς και μεταπτυχιακούς, τη βαθμολογία των τίτλων αυτών, τη γνώση ξένων γλωσσών, την εμπειρία, τις επιστημονικές εργασίες και άλλες συναφείς δραστηριότητες των υποψηφίων, καθώς και το πόρισμα που αποκομίζει από τις ατομικές συνεντεύξεις, τις οποίες πραγματοποιεί με τους υποψηφίους.

Η διαδικασία αυτή τηρείται, κατά την κρίση της επιτροπής, είτε ενιαίως, είτε κατά στάδια κατά τα οποία γίνεται διαδοχική εκτίμηση των προσόντων των υποψηφίων, αποκλειομένων εκείνων που δεν πληρούν τα κριτήρια των επόμενων σταδίων. Η Επιτροπή Επιλογής με βάση τις αξιολογήσεις συντάσσει τους ακόλουθους πίνακες: α) προσληπτέων, β) αναπληρωματικών, γ) αποκλειομένων κατά το στάδιο της προεπιλογής και μη κληθέντων σε συνέντευξη, δ) κληθέντων σε συνέντευξη, αλλά μη επιλεγέντων και ε) αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους. Οι ανωτέρω πίνακες αποτελούν τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης, οι οποίοι στη συνέχεια αποστέλλονται και καταχωρίζονται στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ.: (www.asep.gr). Παράλληλα το ΑΣΕΠ αποστέλλει στον τύπο για δημοσίευση ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιείται η σχετική καταχώρηση.