Ε.Ε.: Κρίσιμες αποφάσεις για φόρο εταιρειών και χρηματοπιστωτικών συναλλαγών στο Ecofin

Κρίσιμες αποφάσεις για τη φορολογική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα κληθεί να πάρει το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ (Ecofin) την προσεχή Παρασκευή 7 Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο θα κληθεί να καταλήξει σε πολιτική συμφωνία σχετικά με την οδηγία που τροποποιεί τους υφιστάμενους κανόνες για το κοινό φορολογικό καθεστώς, το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών.

Σημειώνεται πως η οδηγία 2011/96/EΕ απαλλάσσει τα μερίσματα και τις άλλες διανομές κερδών που καταβάλλονται από τις θυγατρικές εταιρείες στις μητρικές τους εταιρείες από την παρακράτηση φόρου στην πηγή και καταργεί τη διπλή φορολογία αυτών των εισοδημάτων σε επίπεδο μητρικής εταιρείας.

Θέση του Ecofin είναι πως τα οφέλη της οδηγίας 2011/96/ΕΕ δεν θα πρέπει να οδηγήσουν σε καταστάσεις διπλής μη φορολόγησης και, επομένως, να αποφέρουν μη ηθελημένα φορολογικά πλεονεκτήματα σε ομίλους με μητρικές και θυγατρικές εταιρείες που βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη μέλη μελών σε σύγκριση με ομίλους εταιρειών που βρίσκονται στο ίδιο κράτος μέλος.

Έτσι, το Συμβούλιο προωθεί την οδηγία 16918/13 – COM(2013) για την αποφυγή καταστάσεων διπλής μη φορολόγησης που προκύπτουν από ασυμφωνίες όσον αφορά τη φορολογική μεταχείριση των διανεμόμενων κερδών μεταξύ των κρατών μελών, το κράτος μέλος της μητρικής εταιρείας και το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται το μόνιμο κατάστημά της, ώστε να μην επιτρέπεται στις εν λόγω εταιρείες να επωφελούνται από τη φορολογική απαλλαγή των διανεμόμενων κερδών που έχουν λάβει, στον βαθμό που τα κέρδη αυτά εκπίπτουν από τον φόρο για την θυγατρική της μητρικής εταιρείας.

Το Ecofin θα συζητήσει επίσης το θέμα της θέσπισης ενισχυμένης συνεργασίας για την προετοιμασία της εισαγωγής φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (6442/13). Καθώς για το θέμα αυτό δεν υπάρχει ομόφωνη θέση του Συμβουλίου, ορισμένα κράτη μέλη μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα αποφάσισαν να προχωρήσουν στην εισαγωγή φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας. Σημειώνεται πως βασικός σκοπός του φόρου είναι να αποθαρρύνει συναλλαγές που δεν συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Τέλος, το Συμβούλιο θα ενημερωθεί για τις τρέχουσες εργασίες σχετικά με την πρόταση οδηγίας για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ ΕΚ που αφορά στο κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας. Στόχος των προωθούμενων αλλαγών είναι η μείωση του φόρτου για τις επιχειρήσεις και η άρση σημαντικών εμποδίων για το διασυνοριακό εμπόριο με την τυποποίηση των πληροφοριών που απαιτούνται για τις επιστροφές ΦΠΑ μεταξύ των κρατών μελών.