Η Enterprises Shipping του Β. Ρέστη πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με πιστοποίηση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Μία από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες, παγκοσμίως, η ENTERPRISES SHIPPING AND TRADING SA, συμφερόντων του κ. Βίκτωρα Ρέστη γίνεται η πρώτη ναυτιλιακή εταιρεία στην Ελλάδα η οποία πιστοποιήθηκε για τις επιδόσεις της, με το διεθνές ISO 26000, το οποίο είναι το πρώτο παγκοσμίως πρότυπο για την Κοινωνική Ευθύνη.

Ο Bureau Veritas Ελλάδας αξιολόγησε και επικύρωσε το επιχειρησιακό σύστημα που ακολουθεί η εταιρεία σύμφωνα με το CAP 26000, λαμβάνοντας υπόψη τέσσερα θεμελιώδη κριτήρια:

  • Την ενσωμάτωση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης,
  • τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων,
  • την επικοινωνία και τη διαφάνεια,
  • τα αποτελέσματα και την πρόοδό της.

Η Κοινωνική Ευθύνη έχει αναχθεί σε ζήτημα μείζονος σημασίας τα τελευταία έτη, ως αποτέλεσμα των εντεινόμενων αιτημάτων που εκφράζονται στην δημόσια σφαίρα και από τα ενδιαφερόμενα μέρη στο σύνολό τους. Στην ENTERPRISES SHIPPING AND TRADING SA, η ανάγκη για αξιόπιστες επιχειρηματικές πρακτικές που καταδεικνύουν την απόδοση Κοινωνικής Ευθύνης, καθώς και την επίτευξη εξαιρετικών αποτελεσμάτων, είναι σαφέστατη, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

Για να ανταποκριθεί σε αυτές τις επιχειρηματικές προκλήσεις και να συμβάλλει προς την αειφόρο ανάπτυξη σχετικά με θέματα περιβαλλοντικά, με θέματα διακυβέρνησης αλλά και κοινωνικά και κυρίως με θέληση να επικεντρώνεται όχι μόνο στο «τι παραδίδεται», αλλά περισσότερο για το «πώς παραδίδεται» έχει δεσμευτεί να ακολουθήσει, ημέρα με την ημέρα λειτουργίας της μια στρατηγική για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Η ENTERPRISES SHIPPING AND TRADING SA, μέσω της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, προωθεί την ασφάλεια, εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος, τονίζει τη διαφάνεια στις επιχειρήσεις, υποστηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα -και τα εργασιακά- και ενισχύει το κοινωνικό της προφίλ.

Όπως δήλωσε ο κ. Βίκτωρ Ρέστης, ο σκοπός αυτού του Προτύπου συνοψίζει όλα τα συναφή ζητήματα για την Αειφόρο Ανάπτυξη που αφορούν στο περιβάλλον, στη διακυβέρνηση και στις κοινωνικές πτυχές. Και η ENTERPRISES SHIPPING AND TRADING SA δίνει έμφαση στις τρεις βασικές πτυχές των επιχειρήσεων της: Στην ασφάλεια στη θάλασσα, στη διαχείριση των πόρων του στόλου και των ανθρώπινων δικαιωμάτων, καθώς και στο κόστος διαχείρισης -τόσο για το δικό της στόλο, όσο και για το στόλο των πελατών της.