ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Αποτελέσματα ΑΣΕΠ για 29 θέσεις στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης

Σήμερα εκδόθηκαν από το ΑΣΕΠ τα αποτελέσματα για την πλήρωση 29 θέσεων κατηγορίας Δευτεροβάθμιας (Δ.Ε.), Τεχνολογικής (Τ.Ε.) και Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) εκπαίδευσης της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, στα πλαίσια της πρόσκλησης 1Σ/2013 (ΦΕΚ 1/Τ.

Α.Σ.Ε.Π./01.03.2013).

Ο πίνακας επιλεγέντων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.