ΙΚΑ: Ξεκινά κατασχέσεις για οφειλές άνω των 500 ευρώ – Τι λέει η εγκύκλιος

Εντός οκτώ εργάσιμων ημερών θα πρέπει οι οφειλέτες να υποβάλουν δήλωση για να ανακόψουν επιβληθείσα κατάσχεση εις χείρας των πιστωτικών ιδρυμάτων. Για την κατάσχεση εις χείρας οποιουδήποτε άλλου τρίτου (δηλαδή οποιουδήποτε πλην των τραπεζών) η σχετική προθεσμία είναι οκτώ ημερολογιακές ημέρες.

Επίσης για κατασχέσεις που έγιναν μέχρι τις 06/04, παρέχεται η δυνατότητα ανακοπήςκατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης. Αυτό προκύπτει από εγκύκλιο του ΙΚΑ που υπογράφει ο διοικητής του Ιδρύματος Ροβέρτος Σπυρόπουλος. Η εγκύκλιος ενσωματώνει σειρά οδηγιών για τις κατασχέσεις μετά και τις αλλαγές που επήλθαν πρόσφατα στη νομοθεσία.

Οι υπηρεσίες ενημερώνονται για τις ακόλουθες αλλαγές:

  •    θεσπίστηκε η αύξηση του ορίου του ακατασχέτου ποσού μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών δικαιωμάτων για χρέη προς το Δημόσιο που καταβάλλονται περιοδικά από 1.000,00 ευρώ σε 1.500,00 ευρώ μηνιαίως, στις περιπτώσεις δε που ο μισθός, η σύνταξη ή το βοήθημα υπερβαίνει το ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ επιτρέπεται η κατάσχεση μέχρι του ¼ αυτών, όμως σε κάθε περίπτωση το εναπομένον ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των χιλίων πεντακοσίων 1.500,00 ευρώ. Κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί μέχρι την 06.04.2014 και εμπίπτουν στο κατά το ανωτέρω ακατάσχετο ποσό, αίρονται ή περιορίζονται κατά περίπτωση μετά από αίτηση του οφειλέτη, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών από τα οποία προκύπτει το συνολικό ύψος των αποδοχών ή συντάξεων. Σημειώνεται ότι, η ανωτέρω διάταξη δεν έχει αναδρομική ισχύ
  •     για κάθε φυσικό πρόσωπο θεσπίζεται το ακατάσχετο για απαιτήσεις από καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε ατομικό ή κοινό λογαριασμό μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ και για ένα και μόνο πιστωτικό ίδρυμα.
  •     Δεν λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα είσπραξης επί ακίνητης και κινητής περιουσίας εις χείρας του οφειλέτη, εφόσον το συνολικό ποσό των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κύριων οφειλών στις Ταμειακές Υπηρεσίες του Ιδρύματος, δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ. Κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί μέχρι την 06.04.2014 σε βάρος οφειλετών, για συνολικές οφειλές μικρότερες του ανωτέρω ποσού αίρονται, κατόπιν υποβολής αιτήσεως από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια Ταμειακή Υπηρεσία Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., ενώ οι εκδοθείσες παραγγελίες κατάσχεσης ανακαλούνται οίκοθεν από την Υπηρεσία που τις εξέδωσε.