ΙΚΑ: Τι αλλάζει στη διαδικασία αμοιβής των απασχολούμενων με εργόσημο

Τη διαδικασία αμοιβής και εισφορών των περιστασιακά απασχολουμένων με εργόσημο περιγράφει σε εγκύκλιό του το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ).

Η εγκύκλιος κοινοποιεί διατάξεις, με τις οποίες επιφέρονται βελτιώσεις, ώστε να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που προέκυψαν μετά την εφαρμογή του μέτρου.

 

Ακόμη, επέρχονται αλλαγές τόσο ως προς το ποσοστό ασφάλισης και τον τρόπο υπολογισμού των ημερών ασφάλισης, όσο και ως προς τον χρόνο ασφάλισης, ενώ προστίθενται νέες κατηγορίες αμειβόμενων και ασφαλιζόμενων.

Οι νέες κατηγορίες ασφαλισμένων που προστίθενται είναι:

– Προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού και κηπουρικής κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών, αμειβόμενο με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα, είτε προς έναν, είτε προς περισσότερους του ενός εργοδότες, για την ίδια μισθολογική περίοδο, το οποίο υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μη παρέχον την υπηρεσία αυτή ως υπαλληλικό προσωπικό εταιρείας ή ως μέλος εταιρείας.

– Οι διανομείς διαφημιστικών εντύπων με το σύστημα της διανομής με ή χωρίς διεύθυνση αποδέκτη.

– Οι απασχολούμενοι στην προώθηση προϊόντων προσώπου και σώματος για λογαριασμό μίας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων κατ’ οίκον ή σε άλλο χώρο.

– Οι απασχολούμενοι στην προώθηση καταναλωτικών προϊόντων σε πολυκαταστήματα, καταστήματα τροφίμων και υπεραγορές (super market).

Επίσης, το ποσοστό των ασφαλιστικών εισφορών μεταβάλλεται από 20% σε 25% επί της αναγραφόμενης τιμής του «εργόσημου» και επιμερίζεται ανά κλάδο ασφάλισης.

Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι οι κρατήσεις για ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου των αμειβόμενων με «εργόσημο» προσώπων, υπολογίζονται σε ποσοστό 25% επί της αναγραφόμενης τιμής του «εργόσημου» και εμπεριέχονται στην αναγραφόμενη τιμή του «εργόσημου».

Τα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών επιμερίζονται ανά κλάδο ασφάλισης, ως εξής:

  • Κλάδος Κύριας Σύνταξης 14,45 %.
  • Κλάδος Ασθένειας σε είδος (ΕΟΠΥΥ) 4,65%.
  • Κλάδος Ασθένειας & Μητρότητας σε χρήμα 0,86%.
  • Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) 4,32%.
  • Κλάδος τ. ΟΕΚ (εισφορά εργαζόμενου) 0,72%.

Προκειμένου να υπολογιστεί η ονομαστική αξία «εργόσημου» δηλαδή το χρηματικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί από τον εργοδότη ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο αυτού στους φορείς έκδοσης και εξαργύρωσης «εργόσημου» (ΕΛΤΑ, τράπεζες), το οποίο εμπεριέχει τις ασφαλιστικές εισφορές, πρέπει το καθαρό, προσυμφωνηθέν μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου, ποσό αμοιβής του δευτέρου να πολλαπλασιαστεί με τον συντελεστή 1,333.

Παράδειγμα:

Εάν για την παρεχόμενη εργασία έχει συμφωνηθεί καθαρό ποσό αμοιβής 600 ευρώ, τότε 600 ευρώ Χ 1,333 = 800 ευρώ (ονομαστική αξία «εργόσημου»), 800 ευρώ Χ 25% (ποσοστό ασφάλισης) = 200 ευρώ (ασφαλιστικές εισφορές).

Διατηρείται ως μέτρο υπολογισμού το Ημερομίσθιο Ανειδίκευτου Εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου 2011 σύμφωνα με τη Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ).

Ο συντελεστής 11,63 (ποσοστό ασφάλισης) στον τύπο υπολογισμού των ημερών ασφάλισης προκύπτει ως εξής: 33,57 ευρώ Χ 34,65%.

Οι ημέρες ασφάλισης ανάγονται στον μήνα εξαργύρωσης του «εργόσημου» με περιορισμό σε 25 ημέρες το μήνα (300 το έτος).

Ο συγκεκριμένος τρόπος υπολογισμού ισχύει για εξαργυρωμένα από 1/1/2013 και εφεξής.

Τέλος, από τις 23 Μαΐου 2013 έχει τεθεί σε καθολική εφαρμογή η διάθεση «εργόσημων» με ποσοστό παρακράτησης 25% από τις τράπεζες τα ΕΛΤΑ. Επιπλέον, από την ίδια ημερομηνία εκδίδονται «εργόσημα» για τις νέες κατηγορίες ασφαλιζόμενων προσώπων.