Ιασώ: Άρση αναστολής διαπραγμάτευσης από σήμερα

Από 08/04/2015, το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας «Ιασώ Α.Ε.».

Υπενθυμίζεται ότι το Χ.Α., λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανέστειλε προσωρινά τη διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας «Ιασώ Α.Ε.», από την 1η Απριλίου 2015 και για μέγιστο διάστημα δέκα (10) ημερών σύμφωνα με την παράγραφο 2 (δ) του άρθρου 23 του Ν. 3556/2007, καθώς έκρινε ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι υποψίας ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 που δημοσιοποιήθηκαν την 31/03/2015, δεν έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ, όπως προκύπτει από την έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή της.