Ιασώ: Έκτακτη γενική συνέλευση στις 22/01 για την πώληση του 97,2% του Ιασώ General

Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει το Ιασώ στις 22 Ιανουαρίου, στις 10 το πρωί, με θέμα την πώληση του 97,2% του Ιασώ General στην Hellenic Healthcare.

Όπως αναφέρει η σχετική πρόσκληση, στη γενική συνέλευση, που πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος μετόχων της μειοψηφίας, οι μέτοχοι καλούνται για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Αναλυτική ενημέρωση των μετόχων, μέσω της Γενικής Συνέλευσης, σχετικά με i) τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες της σύμβασης αγοραπωλησίας για την πώληση του ποσοστού 97,2% των μετοχών που κατέχει η Εταιρία στη θυγατρική της εταιρία «ΙΑΣΩ General» στην Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με έδρα το Λουξεμβούργο και επωνυμία “Hellenic Healthcare S.a.r.l.” (η Σύμβαση),  ii) τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της Συμβάσεως στην οικονομική θέση της Εταιρίας, iii) τη σκοπούμενη χρήση του τιμήματος της Σύμβασης και το επιχειρηματικό σχέδιο που ακολουθεί αυτήν (τη Σύμβαση).

2.Έγκριση της υπό στοιχ. 1. Σύμβασης ή αναβολή της λήψης απόφασης σε επόμενη Γενική Συνέλευση, προκειμένου να χορηγηθεί η εκπόνηση και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων οικονομοτεχνικής μελέτης από εγνωσμένης φήμης διεθνή εταιρία χρηματοοικονομικών συμβουλών, με θέμα την αποτίμηση της πωλούμενης συμμετοχής, αφού συνυπολογιστούν οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της Συμβάσεως στην οικονομική θέση της Εταιρίας.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης επί  των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνέλευση την 5η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ..

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας απαρτία ούτε στην ως άνω Επαναληπτική Συνέλευση και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας θα συνέλθει σε δεύτερη Επαναληπτική Συνέλευση την 20η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Συνέλευση.