Ιασώ: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε” και το διακριτικό τίτλο “ΙΑΣΩ Α.Ε.” (εφεξής η “Εταιρία”) γνωστοποιεί ότι πραγματοποιήθηκε σήμερα 22.01.2018 και ώρα 10.00 π.μ. η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, η οποία συνεκλήθη, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 39 παρ. 1 του ν. 2190/20, κατόπιν αιτήματος μετόχων της μειοψηφίας, με θέματα ημερησίας διάταξης, όπως αυτά περιλαμβάνονται στην από 30.12.2017 πρόσκληση.

Στη Συνέλευση στην οποία παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 325 μέτοχοι εκπροσωπούντες 64.818.050 μετοχές και ψήφους, ήτοι ποσοστό 74,29% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου:

1. Το πρώτο θέμα της ημερησίας διάταξης συζητήθηκε και έγινε αναλυτική ενημέρωση των μετόχων, μέσω της Γενικής Συνέλευσης, σχετικά με i) τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες της σύμβασης αγοραπωλησίας για την πώληση του ποσοστού 97,2% των μετοχών που κατέχει η Εταιρία στη θυγατρική της εταιρία “ΙΑΣΩ General” στην Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με έδρα το Λουξεμβούργο και επωνυμία “Hellenic Healthcare S.a.r.l.” (η Σύμβαση), ii) τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της Συμβάσεως στην οικονομική θέση της Εταιρίας, iii) τη σκοπούμενη χρήση του τιμήματος της Σύμβασης και το επιχειρηματικό σχέδιο που ακολουθεί αυτήν (τη Σύμβαση).

2. Το δεύτερο θέμα της ημερησίας διάταξης, που αφορά στην έγκριση της υπό στοιχ. 1. Σύμβασης ή αναβολή της λήψης απόφασης σε επόμενη Γενική Συνέλευση, προκειμένου να χορηγηθεί η εκπόνηση και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων οικονομοτεχνικής μελέτης από εγνωσμένης φήμης διεθνή εταιρία χρηματοοικονομικών συμβουλών, με θέμα την αποτίμηση της πωλούμενης συμμετοχής, αφού συνυπολογιστούν οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της Συμβάσεως στην οικονομική θέση της Εταιρίας, αναβλήθηκε, για την 9η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στον ίδιο τόπο, αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων ποσοστό πλέον του 5% του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 3 του κ.ν.2190/1920.

 

Επειδή δε η μετ’ αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, ενώ σε αυτή μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, με την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 27 και 28α του κ.ν.2190/1920.