Ικτίνος: Αγορά 1.500 ιδίων μετοχών

H Eταιρεία IΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, βάσει των σχετικών αποφάσεων της Έκτακτης  Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της  26.10.2017, προέβη μέσω του μέλους του Χ.Α. EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε αγορά ιδίων μετοχών.  Στις 23.1.2018 η Εταιρεία αγόρασε με μέση τιμή κτήσης 2,51  ευρώ ανά μετοχή,  1.500 μετοχές αξίας ευρώ 3.765