ΚΡΕΚΑ: Με 5,033% στα δικαιώματα ψήφου η ΚΡΕΚΑ Διανομές

Η εταιρία ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3556/2007 και Ν.3340/2005, καθώς και της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε από την κυρία

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΟΥΣΤΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ,

ανακοινώνει ότι η εταιρία ΚΡΕ.ΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε.

της οποίας η Διευθύνουσα Σύμβουλος ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΟΥΣΤΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ είναι η σύζυγος του Διευθύνοντα Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. κου ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΟΥΣΤΑ ΖΑΧΑΡΙΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν.3340/2005),

προέβη την 23/01/2018 σε αγορά 5.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής αξίας ευρώ 875,00

με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας  ΚΡΕ.ΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε., να ανέλθει σε 358.581 με ποσοστό επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου 5,033%.