ΚΥΠΡΟΣ: Δείτε τι ισχύει για την κίνηση κεφαλαίων στις επόμενες 7 ημέρες – Αλλαγές στο νέο διάταγμα

[UPD] Νέο διάταγμα, με το οποίο γίνονται μικρές διορθωτικές αλλαγές σε σχέση με το χθεσινό 6ο Διάταγμα επιβολής περιοριστικών μέτρων στις οικονομικές συναλλαγές, εξέδωσε την Παρασκευή το υπουργείο Οικονομικών της Κύπρου.

Συγκεκριμένα:

(α) Θα επιτρέπονται μόνο οι πληρωμές σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα, αλλά όχι οι μεταφορές μέχρι 300.000 ευρώ, από πελάτες σε λογαριασμούς σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα.

(β) Ως αποτέλεσμα της πιο πάνω τροποποίησης επανεισάγονται οι πρόνοιες που υπήρχαν στο Πέμπτο Διάταγμα ώστε να επιτρέπεται η μεταφορά χρημάτων

(i) μέχρι 2.000 ευρώ από φυσικό πρόσωπο και

(ii) μέχρι 10.000 ευρώ από νομικό πρόσωπο

μηνιαίως ανά πιστωτικό ίδρυμα σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα εντός της Δημοκρατίας.

(γ) το άνοιγμα νέων λογαριασμών θα επιτρέπεται μόνο για ήδη υφιστάμενους πελάτες του πιστωτικού ιδρύματος που συνεργάζονται, κατά την ημερομηνία έναρξης του νέου (Έβδομου) Διατάγματος.

ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΤΟ BANKWARS ΜΕΤΕΔΙΔΕ: 

Σύμφωνα με το νέο διάταγμα  του  υπουργείου Οικονομικών:
1) Απελευθερώνονται οι συναλλαγές στο εσωτερικό της Κύπρου:
– εκτός από το μέγιστο ποσό ανάληψης μετρητών το οποίο παραμένει μέχρι τα €300 την ημέρα, για κάθε πρόσωπο σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα.
– παραμένει ο περιορισμός, για έγκριση από την Επιτροπή, για τις εντός της Δημοκρατίας εμπορικές συναλλαγές πάνω από €300.000, ενώ οι συναλλαγές κάτω από €300.000 θα είναι ελεύθερες χωρίς περιορισμό για φυσικά και νομικά πρόσωπα.
– Πρόσθετα εισάγεται νέος περιορισμός για το άνοιγμα νέου λογαριασμού σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα από εκείνο που συνεργάζεται ο πελάτης. Εξαιρέσεις αποτελεί ο νέος λογαριασμός που θα πιστώνεται με χρήματα από το εξωτερικό καθώς περιπτώσεις που εγκρίνονται από την Επιτροπή.
– το ποσοστό της κατάθεσης προθεσμίας που μεταφέρεται σε τρεχούμενο λογαριασμό, με τη λήξη της εν λόγω κατάθεσης, το οποίο είναι σήμερα το μεγαλύτερο μεταξύ €5.000 και το 10%, αυξάνεται από το 10% στο 20%.

2) Για τις συναλλαγές εκτός της Κύπρου

α) αυξάνεται το όριο για πληρωμές, που εμπίπτουν στη συνήθη επαγγελματική δραστηριότητα του πελάτη με την παρουσίαση δικαιολογητικών εγγράφων
– από €5.000 στις €20.000 ημερησίως ανά λογαριασμό, χωρίς να υπόκεινται στην έγκριση της Επιτροπής,
– από €20.001 μέχρι €300.000, με έγκριση από την Επιτροπή, στην οποία υποβάλλεται από το πιστωτικό ίδρυμα σχετικός τυποποιημένος κατάλογος που περιλαμβάνει συνολικά τις πληρωμές αυτές,
– από €300.000 και πάνω, με έγκριση από την Επιτροπή στην οποία υποβάλλεται ξεχωριστά το κάθε αίτημα.
β) Πρόσθετα αυξάνεται το ποσό που μπορεί να μεταφέρει φυσικό πρόσωπο ανά ταξίδι από €1.000 σε €2.000 ή του ισόποσου σε ξένο συνάλλαγμα.