Καθημερινή: Δεν θα διανείμει μέρισμα για το 2013 – Το νέο ΔΣ

Η εταιρία Καθημερινή ανακοινώνει ότι την 25η Ιουνίου 2014, πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες το 88,36% επί συνόλου 30.600.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας

Μεταξύ άλλων, η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τη μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2013 (01/01/2013-31/12/2013), δεδομένου ότι η εταιρία παρουσίασε ζημίες ποσού 4.175.880,32 ευρώ μετά από φόρους και έτσι το συνολικό ποσό των «Αποτελεσμάτων εις Νέον» στον Ισολογισμό ανήλθε σε ζημίες 18.112.245,49 ευρώ.

Επιπλέον, ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του προηγουμένου, με τριετή θητεία, η οποία θα περατωθεί με την εκλογή νέου Δ.Σ. από την τακτική γενική συνέλευση που θα συγκληθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2017.

Εν συνεχεία το διοικητικό συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν ως εξής:

Αριστείδης Αλαφούζος του Iωάννη, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος

Παναγιώτης Βουρλούμης του Ανδρέα, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

Ιωάννης Αλαφούζος του Αριστείδη, Αντιπρόεδρος, Μη εκτελεστικό Μέλος

Θεμιστοκλής Αλαφούζος του Αριστείδη, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Μάρθα Ζώη-Δερτιλή του Θεοφάνους, Εκτελεστικό Μέλος, σύμβουλος σε θέματα Διεθνών Συνεργασιών

Αλέξανδρος Παπαχελάς του Αριστομένη, Εκτελεστικό Μέλος

Παναγιώτης (Τάκης) Αθανασόπουλος του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο Μέλος

Ιωάννης Κοντέλλης του Εμμανουήλ, Μη Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο Μέλος