Καταθέσεις – Τράπεζα Κύπρου: Στο ψυγείο το 22,5% μέχρι τον Σεπτέμβριο! – Κίνδυνος για τις ασφαλιστικές

Στο ψυγείο μέχρι το Σεπτέμβριο ενδέχεται να μείνει το 22,5% των ανασφάλιστων καταθέσεων της Τρ. Κύπρου, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα η Κεντρική Τράπεζα. Το ποσό θα μείνει δεσμευμένο μέχρι να ολοκληρωθεί η έκθεση αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας.

Η έκθεση θα ολοκληρωθεί το αργότερο τον Ιούνιο και τα χρήματα θα μείνουν παγοποιημένα για άλλες 90 μέρες, για να καθοριστεί το τελικό ύψος του ποσού που θα μετατραπούν σε μετοχές ή καταθέσεις.

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα στον Τύπο για το ύψος της μετατροπής των ανασφάλιστων καταθέσεων στην Τράπεζα Κύπρου σε μετοχικό κεφάλαιο, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) διευκρίνισε σήμερα τα εξής:

Η απόφαση για μετατροπή των ανασφάλιστων καταθέσεων σε μετοχικό κεφάλαιο λήφθηκε με βάση την πολιτική συμφωνία που επετεύχθη στη συνεδρίαση του Eurogroup στις 25 Μαρτίου 2013. Αυτό είναι γνωστό ως «διάσωση με ίδια μέσα» (bail-in).

1. Οι ανασφάλιστες καταθέσεις ανά καταθέτη είναι το σύνολο των καταθέσεων πέραν των 100,000 ευρώ αφού ληφθούν υπόψη οι δανειακές του υποχρεώσεις στην Τράπεζα Κύπρου. Διευκρινήσεις επί θεμάτων υπολογισμού των ανασφάλιστων καταθέσεων περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση της ΚΤΚ ημερομηνίας 30 Μαρτίου 2013 (http://www.centralbank.gov.cy/nqcontent.cfm?a_id=12631)

2. Με βάση τον περί Διάσωσης με Ίδια Μέσα της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ Διάταγμα του 2013, επί των ανασφάλιστων καταθέσεων αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

(α) Ποσοστό 37,5% μετατράπηκε αυτόματα σε μετοχές τάξης Α’ με δικαιώματα ψήφου και μερίσματος στην Τράπεζα Κύπρου.

(β) Ποσοστό 22,5% παγοποιήθηκε προσωρινά και ενδεχομένως, μέρος ή ολόκληρο του να μετατραπεί σε μετοχές τάξης Α’ με δικαιώματα ψήφου και μερίσματος στην Τράπεζα Κύπρου για σκοπούς πλήρους ανακεφαλαιοποίησης της.

(γ) Η απόφαση για μετατροπή μέρους ή ολόκληρου του 22,5% ποσοστού σε μετοχικό κεφάλαιο θα ληφθεί το αργότερο εντός 90 ημερών από την ολοκλήρωση έκθεσης αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Τράπεζας Κύπρου από ανεξάρτητο εκτιμητή, η οποία, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Μνημονίου, θα πρέπει να ετοιμαστεί το αργότερο μέχρι τα τέλη Ιουνίου 2013.

(δ) Μετά τον τελικό καθορισμό του ποσοστού μετατροπής σε μετοχές, στις περιπτώσεις που μέρος ή ολόκληρο το 22,5% μετατραπεί ξανά σε κατάθεση, θα υπολογιστούν τόκοι αναδρομικά και με μια μικρή προσαύξηση.

(ε) Το υπόλοιπο 40% παγοποιήθηκε προσωρινά για σκοπούς ρευστότητας. Ωστόσο συνεχίζεται να υπολογίζονται τόκοι στο ύψος της κατάθεσης με βάση το υφιστάμενο επιτόκιο, συν προσαύξηση κατά 10 μονάδες βάσης. Σημειώνεται ότι στις 2 Απριλίου 2013, με γραπτή ειδοποίηση της Αρχής Εξυγίανσης προς την Τράπεζα Κύπρου, δόθηκε εντολή για αποπαγοποίηση του εν λόγω ποσοστού κατά 1/4, δηλαδή, το ποσοστό ανασφάλιστων καταθέσεων που παραμένει παγοποιημένο ανέρχεται σε 30%.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ

 

Δεύτερες σκέψεις κάνουν οι αρμόδιες αρχές για τις εξαιρέσεις που δόθηκαν σε ασφαλιστικές εταιρείες και άλλους οργανισμούς από το «κούρεμα» των ανασφάλιστων καταθέσεων στις δύο μεγάλες τράπεζες.

Στους τραπεζικούς και επιχειρηματικούς κύκλους συζητείται έντονα η απόφαση να εξαιρεθούν οι ασφαλιστικές εταιρείες, η οποία συνδέεται εν μέρει με πολιτικές παρεμβάσεις ξένου ασφαλιστικού κολοσσού. Στην εξαίρεση φαίνεται να περιλαμβάνονται, πέραν από τα ίδια κεφάλαια των ασφαλιστικών, και τα επενδυτικά ταμεία των ασφαλιστικών εταιρειών.

Οπως μεταδίδει το Stockwatch, οι εξαιρέσεις έχουν καταστήσει πολύ δύσκολη την επιτυχή ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Κύπρου, που ως γνωστόν, θα γίνει από τις ανασφάλιστες καταθέσεις.

Για να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι κεφαλαιακοί στόχοι και για να καταστεί το νέο σχήμα εύρωστο και βιώσιμο, ίσως χρειαστεί πλέον το «κούρεμα» των ανασφάλιστων καταθετών να κινηθεί σε επίπεδα πέραν του 50%.

Στις 25 Μαρτίου η κυβέρνηση είχε δηλώσει μέσω του εκπροσώπου της Χρίστου Στυλιανίδη, ότι το κούρεμα θα είναι κάτω του 30%.

Το διάταγμα που εξέδωσε όμως στις 29 Μαρτίου η Κεντρική Τράπεζα ανεβάζει το εύρος του κουρέματος στα επίπεδα μεταξύ 37,5% και 60% του ανασφάλιστου ποσού.

Στην αύξηση του ποσού που θα μετατραπεί αναγκαστικά σε μετοχές της νέας Τρ. Κύπρου συνέβαλε η μεταφορά όλων σχεδόν των στοιχείων ενεργητικού της Λαϊκής Τράπεζας στην Τράπεζα Κύπρου. Η αποξένωση όλων σχεδόν του ενεργητικού της «κακής» Λαϊκής πλην των θυγατρικών του εξωτερικού αναμένεται να οδηγήσει σε πλήρη εξόντωση των ανασφάλιστων καταθετών της, που ίσως καταλήξουν με 5 ή 10% αποζημίωση όταν ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της «κακής» Λαϊκής.