Κυπριακές Αερογραμμές: Πωλούνται και επισήμως – Εκδήλωση ενδιαφέροντος εως 23/7

Με καταχώρηση στον Τύπο η κυβέρνηση της Κύπρου ως κύριος μέτοχος των Κυπριακών Αερογραμμών προσκαλεί στρατηγικούς ή οικονομικούς επενδυτές να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση, είτε των μετοχών ή σημαντικών περιουσιακών στοιχείων των Κυπριακών Αερογραμμών.

Η τελευταία ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος από επενδυτές έχει οριστεί η 23η Ιουλίου, σύμφωνα με το Stockwatch.

Τονίζεται ότι η εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν συνεπάγεται προσφορά ή αίτηση για συνδρομή ή αγορά οποιονδήποτε μετοχών σύμφωνα με τον Ν. 114 (Ι)/2005.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «ως μέρος του πακέτου της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να παρέχουν: (α) Πληροφορίες αναγνώρισης, (β) στοιχεία επικοινωνίας και (γ) στοιχεία για τον τύπο του φορέα/φορέων που πρεσβεύουν με την επισύναψη σχετικών αντιγράφων».

Αναφέρεται δε πως οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, ενώ ως καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει οριστεί η Τετάρτη 23 Ιουλίου, στις έξι το απόγευμα.