Μυτιληναίος: Ευάγγελος και Ιωάννης μεταβίβασαν μετοχές τους εξωχρηματιστηριακά σε εταιρείες τους στην Κύπρο

Εξωχρηματιστηριακή (OTC) μεταφορά 18.718.330 μετοχών της Μυτιληναίος, άμεσης ιδιοκτησίας του κ. Ευάγγελου Μυτιληναίου πραγματοποιηθήκε στις 21 Δεκεμβρίου.

Ειδικότερα το σύνολο των ανωτέρω μετοχών, ήτοι 18.718.330 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, μεταφέρθηκαν από τον κο Ευάγγελο Μυτιληναίο στην ονομαστική τους αξία στην κατά 100% ελεγχόμενη από αυτόν εταιρεία με την επωνυμία “KILTEO LTD”, με έδρα την Κύπρο.

Διευκρινίζεται ότι ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος κατέχει το 100% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας “ROCALDO LTD” με έδρα την Κύπρο η οποία με τη σειρά της κατέχει το 100% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της KILTEO και κατά συνέπεια μέσω της ως άνω αλυσίδας ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος έχει τον πλήρη έλεγχο των εταιρειών αυτών.

Συνεπεία των ανωτέρω ουδεμία μεταβολή επήλθε σε επίπεδο απώτερου ελέγχου στα δικαιώματα ψήφου επί των εν θέματι μετοχών, τα οποία εξακολουθούν να ελέγχονται από τον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, καθώς ο τελευταίος:

Προ των πραγματοποιηθεισών συναλλαγών, κατείχε άμεσα ως φυσικό πρόσωπο συνολικά 18.718.330 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της “ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ” και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου (ήτοι κατείχε άμεσα ποσοστό 13,10% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της τελευταίας).

Μετά τις εν λόγω συναλλαγές, εξακολουθεί να κατέχει, πλην όμως πλέον εμμέσως κατά την έννοια του άρθρου 10(ε) του Ν. 3556/2007 τον ίδιο ως άνω αριθμό μετοχών και των σχετικών δικαιωμάτων ψήφου της “ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”, διαμέσου των ελεγχόμενων από τον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο εταιρειών “KILTEO LTD” και “ROCALDO LTD” (αλυσίδα ελεγχόμενων εταιρειών), ενώ δεν κατέχει πλέον άμεσα μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της “ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση αναφέρεται ότι στις 20/12/2017 πραγματοποιήθηκε εξωχρηματιστηριακή (OTC) μεταφορά 19.201.219 μετοχών της Μυτιληναίος, άμεσης ιδιοκτησίας του κ. Ιωάννη Μυτιληναίου.

Ειδικότερα το σύνολο των ανωτέρω μετοχών, ήτοι 19.201.219 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές μεταφέρθηκαν από τον κο Ιωάννη Μυτιληναίο στην ονομαστική τους αξία στην κατά 100% ελεγχόμενη από αυτόν εταιρεία με την επωνυμία “FREZIA LTD”, με έδρα την Κύπρο (εφεξής: “FREZIA”).

Διευκρινίζεται δε ότι ο κ. Ιωάννης Μυτιληναίος κατέχει το 100% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας “NIOVAL LTD” με έδρα την Κύπρο (εφεξής: “NIOVAL”), η οποία με τη σειρά της κατέχει το 100% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της FREZIA και κατά συνέπεια μέσω της ως άνω αλυσίδας ο κ. Ιωάννης Μυτιληναίος έχει τον πλήρη έλεγχο των εταιρειών αυτών.

Συνεπεία των ανωτέρω ουδεμία μεταβολή επήλθε σε επίπεδο απώτερου ελέγχου στα δικαιώματα ψήφου επί των εν θέματι μετοχών, τα οποία εξακολουθούν να ελέγχονται από τον κ. Ιωάννη Μυτιληναίο, καθώς ο τελευταίος:

Προ των πραγματοποιηθεισών συναλλαγών, κατείχε  άμεσα ως φυσικό πρόσωπο συνολικά 19.201.219 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της “ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ” και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου (ήτοι κατείχε άμεσα ποσοστό 13,44% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της τελευταίας).

Μετά τις εν λόγω συναλλαγές, εξακολουθεί να κατέχει, πλην όμως πλέον εμμέσως κατά την έννοια του άρθρου 10(ε) του Ν. 3556/2007 τον ίδιο ως άνω αριθμό μετοχών και των σχετικών δικαιωμάτων ψήφου της “ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”, διαμέσου των ελεγχόμενων από τον κ. Ιωάννη Μυτιληναίο εταιρειών “FREZIA LTD” και “NIOVAL LTD” (αλυσίδα ελεγχόμενων εταιρειών), ενώ δεν κατέχει πλέον άμεσα μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της “ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”.