Μυτιληναίος: Με όπλα τη ρευστότητα και την εξωστρέφεια- Τζίρος 1,1 δισ. στο 9μηνο

Στο Εννεάμηνο του 2012, ο Όμιλος εξακολουθεί να καταγράφει ικανοποιητικά μεγέθη, παρά τη βαθιά και παρατεταμένη ύφεση της ελληνικής οικονομίας, αλλά πλέον και λόγω του επιδεινούμενου διεθνούς περιβάλλοντος. Αναγνωρίζοντας τις παραπάνω προκλήσεις, ο Όμιλος έχει έγκαιρα προσαρμόσει τη στρατηγική του και εστιάζει στη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής ρευστότητας, στην περαιτέρω διείσδυση της ΜΕΤΚΑ σε αγορές του εξωτερικού με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες, στην αξιοποίηση των ευκαιριών που προκύπτουν από την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και τέλος, στη δραστική ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τομέων Μεταλλουργίας και Ενέργειας.

 

Συγκεκριμένα, ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στο Εννεάμηνο του 2012 κατέγραψε ενοποιημένο κύκλο εργασιών €1.095 εκατ., έναντι των €1.139 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €119,7 εκατ., από €164,6 εκατ. το 2011. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε €11,6 εκατ.,έναντι €46,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, επιβαρυνόμενα πλέον με το σύνολο των αποσβέσεων των μεγάλων ενεργειακών επενδύσεων της τελευταίας πενταετίας, που ολοκληρώθηκαν στις αρχές του χρόνου. Σημειώνεται ότι, σε επίπεδο ενοποιημένου κύκλου εργασιών μετά την έναρξη λειτουργίας των θερμικών και ανανεώσιμων μονάδων ενέργειας, καταγράφεται για πρώτη φορά ισότιμη συνεισφορά από τους τρεις τομείς δραστηριότητας.

 

Ο τομέας των έργων EPC επανήλθε όπως ήταν αναμενόμενο, και είχε προαναγγελθεί από τη διοίκηση της ΜΕΤΚΑ, σε πιο διατηρήσιμα μεγέθη σε σύγκριση με την επίδοση του προηγούμενου έτους που αποτέλεσε χρονιά ρεκόρ. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΜΕΤΚΑ στο Εννεάμηνο του 2012, ανήλθε στα €409,2 εκατ., έναντι €719,6 εκατ. το 2011. Η μείωση αυτή αντικατοπτρίζει κυρίως την αδυναμία της εγχώριας αγοράς, αλλά και τις καθυστερήσεις των δύο έργων στη Συρία, η εκτέλεση των οποίων έχει μερικώς ανασταλεί από τον παρελθόντα Ιούλιο, λόγω της κλιμάκωσης των αναταραχών στη χώρα. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €69,4 εκατ., από €112,8 εκατ. πέρυσι. Όσον αφορά στα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας,αυτά ανήλθαν σε €50,9 εκατ. έναντι €79,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Μετά την πρόσφατη ανάληψη δύο σημαντικών συμβάσεων στην Ιορδανία, η ΜΕΤΚΑ εστιάζει στην αναζήτηση και νέων έργων, ώστε να ενισχύσει περαιτέρω το ανεκτέλεστο υπόλοιπο (backlog) που ανέρχεται σε €1,6 δις.

 

Ο Τομέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων του Ομίλου, ο οποίος παρά την απόλυτη εξωστρέφεια του αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες προκλήσεις από το εγχώριο περιβάλλον, με αλλεπάλληλους φόρους στην παραγωγική διαδικασία, πρωτοφανείς καθυστερήσεις στις διαδικασίες αδειοδότησης, κλπ, κατέγραψε κύκλο εργασιών που διαμορφώθηκε στα €376,0 εκατ., από €395,0 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Στο συγκεκριμένο περιβάλλον, αποτελεί θετική εξέλιξη η βελτίωση της επίδοσης του Τομέα κατά το Γ’ Τρίμηνο, σε σχέση με το Α’ εξάμηνο του έτους, που σχετίζεται με την ικανοποιητική πρόοδο στην υλοποίηση του προγράμματος ανάκτησης ανταγωνιστικότητας «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ», καθώς και με τηνπρομήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) με πολύ ανταγωνιστικούς όρους, απόρροια των σημαντικών συνεργιών που δημιουργούνται ανάμεσα στις δραστηριότητες του Ομίλου και ιδιαίτερα ανάμεσα στους τομείς της Μεταλλουργίας και της Ενέργειας.

 

Ο Τομέας Ενέργειας, ενίσχυσε σημαντικά τα μεγέθη του Ομίλου στο Εννεάμηνο του 2012. Ο κύκλος εργασιών του Τομέα ανήλθε σε €340,0 εκατ., από €98,0 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011, συνεισφέροντας έτσι το 31% του συνολικού κύκλου εργασιών του Ομίλου. Ο υψηλός συντελεστής απόδοσης των θερμικών και ανανεώσιμων μονάδων έδωσε τη δυνατότητα στον Όμιλο να διασφαλίσει πλέον διψήφιο μερίδιο αγοράς (10,8%) στην εγχώρια παραγωγή ενέργειας.

 

Το επόμενο χρονικό διάστημα, στο οποίο αναμένεται να κορυφωθούν οι προκλήσεις στο εγχώριο και διεθνές περιβάλλον, ο Όμιλος εκμεταλλευόμενος την εξωστρέφεια, το ισορροπημένο μίγμα δραστηριοτήτων και την υψηλή ρευστότητα που διαθέτει, αναμένεται να συνεχίσει σε θετική πορεία προσφέροντας πολύτιμη στήριξη στην ελληνική κοινωνία και οικονομία που δοκιμάζονται.