Μυτιληναίος: Στις 6 Μαϊου η τακτική γ.σ. για επιστροφή κεφαλαίου 0,10 ευρώ

Το διοικητικό συμβούλιο της Μυτιληναίος κατόπιν της αποφάσεώς του που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 15ης Απριλίου 2015, καλεί τους μετόχους της εταιρίας σε τακτική γενική συνέλευση την Τετάρτη 6 Μαΐου 2015 και ώρα 12.00, στα γραφεία της Εταιρείας στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αρτέμιδος 8, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

• Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920.

• Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2014.

• Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

• Μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 11.691.586,20€ με μείωση της ονομαστικής αξίας κατά δέκα λεπτά (0,10€) ανά μετοχή με σκοπό την επιστροφή μετρητών στους μετόχους – Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

• Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2014 έως 31.12.2014 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση.

• Έγκριση συμβάσεων κατά το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.

• Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

• Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το διοικητικό συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρίας σε Α΄ επαναληπτική γενική συνέλευση τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2015 και ώρα 12.00 και σε Β΄ επαναληπτική την Παρασκευή 29 Μαΐου 2015 και ώρα 12.00, αμφότερες στον ίδιο τόπο.

Σημειώνεται ότι την ίδια ημερομηνία (6 Μαΐου) και ώρα 14.00 στον ίδιο τόπο θα πραγματοποιηθεί και η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΜΕΤΚΑ, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

• Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920.

• Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014 και χορήγηση αμοιβών στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα κέρδη αυτής κατά την έννοια του άρθρου 24 του κ.ν.2190/1920. Παροχή Εξουσιοδοτήσεων.

• Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2014.

• Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

• Έγκριση συμβάσεων κατά το άρθρο 23α του κ.ν.2190/1920.

• Επικύρωση της σύνθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008.

• Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της.